Szabó József Emlékérem

A Magyarhoni Földtani Társulat 1897. évi február 3-án tartott közgyűlése elhatározta, hogy volt nagy-érdemű elnöke, szentmiklósi Szabó József (1822–1894) emlékének megörökítésére emlékérmet alapít. Az Emlékérem a Magyarhoni Földtani Társulat azon tagjainak kitüntetésére szolgál, akik a geológia tudományát kiemelkedő értékű munkákkal gyarapították, és kivívták a szaktársadalom elismerését.

AZ EMLÉKÉREM LEÍRÁSA
Az Emlékérem előlapján Szabó József domborművű, félprofilos arcképe látható "SZENTMIKLÓSI SZABÓ JÓZSEF" körirattal, az "1822 - 1894" évszám az arcképtől jobbra, vízszintesen helyezkedik el. A hátlap felirata: "A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT". A hátlapra, a szalagdíszre, véséssel kerül a kitüntetett neve és a kitüntetés éve. Az emlékérem hatvan mm átmérőjű és négy mm vastagságú, százhúsz gramm súlyú ezüstérem volt. Jelenleg anyaga bronz.

AZ EMLÉKÉREM ODAÍTÉLÉSÉNEK FELTÉTELEI
1. Az Emlékérem a hosszú időn át kiemelkedő tudományos eredményeket közzé tevő kutatók kitün-tetésére szolgál. Odaítélésekor csak olyan tudományos közlemények vehetők tekintetbe, amelyek fontos új kutatási eredményekkel és ezek kiemelkedő színvonalú értelmezésével gyarapították a tudományos ismereteket, akár az alap-, akár az alkalmazott kutatások terén.
2. Az Emlékéremmel mindazon földtani tudományterületek, tudományágak művelői kitüntethetők, amelyek Magyarhoni Földtani Társulat tevékenységi körébe tartoznak.
3. Az Emlékérem odaítélésekor csak tudományos közlemények (könyvek, könyvfejezetek, gyűjteményes kiadványban megjelent tanulmányok, folyóirat cikkek, térképművek stb.) vehetők figyelembe.
4. Az Emlékérem csak a Magyarhoni Földtani Társulat rendes tagjának ítélhető oda.
5. Az Emlékérem odaítélése során kiemelten kell értékelni a megelőző 9 év tudományos közleményeit és figyelembe kell venni a jelöltek teljes munkásságát. Az előbbi esetében a határnap a rendes, Tisztújító Közgyűlést megelőző év december 31-e. A munkák figyelembe vételénél a megjelenés éve az irányadó.  Mindazon többszerzős művek is értékelhetők, amelyek megalkotásában a jelölt meghatározó szerepet játszott.  
6. Az Emlékérmet a kiküldött Ajánló Bizottság javaslata alapján a Választmány ítéli oda.
7. Az Emlékérmet tisztújító közgyűléseken adják át.
8. Egy alkalommal csak egy Emlékérem adományozható. Az Emlékéremmel egy személy csak egyetlen alkalommal tüntethető ki.

AZ EMLÉKÉREM ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJE
1. A rendes, Tisztújító Közgyűlést megelőző év november 30-áig a Társulat Választmánya héttagú Ajánló Bizottságot kér fel. A Bizottság elnöke a Társulat egyik társelnöke. A Bizottság tagjai csak a Választmány tagjai sorából kerülhetnek ki. A Bizottság jegyzői tisztét a Bizottság elnöke által felkért bizottsági tag tölti be.
2. A Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet a jelenlevők aláírásukkal hitelesítenek.
3. A Bizottság ülése határozatképes, ha azon legalább az elnök és négy tag jelen van. A Bizottság szavazattöbbséggel határoz, a szavazatok egyenlősége esetén az elnök szavazata dönt.
4. A Bizottság maga határozza meg munkamódszerét, munkájába szükség esetén külső szakértőket is bevonhat.
5. Amennyiben valamelyik bizottsági tag neve jelöltként merül fel, a tagot a Bizottság elnöke bizottsági tagsága alól felmenti, és helyette új bizottsági tagot kér fel. Ha az elnök válik jelöltté, úgy elnöki tisztéből a Társulat elnöke - választmányi döntés nélkül - felmenti és helyette új elnököt kér fel.
6. Az Ajánló Bizottság indoklással ellátott javaslatát a rendes, Tisztújító Közgyűlést megelőzően, január 31-éig terjeszti a Választmány elé. A Bizottság csak egy személyre vonatkozó javaslatot terjeszthet elő.
7. Ha a Választmány az Ajánló Bizottság javaslatát szakmai okok, vagy jelen Szabályzat megsértése miatt elutasítja, akkor a Bizottság felmentésével egyidejűleg új Ajánló Bizottságot kér fel. Ez esetben az új Bizottság az Emlékérem odaítéléséről a Közgyűlés előtt 30 nappal közvetlenül dönt.
8. Az Emlékérem odaítéléséről szóló, a Társulat elnöke és főtitkára által aláírt okiratot az emlékéremmel együtt kell átadni.
9. Az odaítélés indoklása teljes terjedelmében megjelenik a Földtani Közlönyben.

Jelen szabályzatot a Magyarhoni Földtani Társulat Elnöksége 2020. február 12-én tartott ülésén fogadta el, ezzel az előző szabályzat hatályát vesztette.

Korábbi díjazottak 1946-tól

1946 Majzon László
1948 id. Noszky Jenő
1950 Vendel Miklós
1954 Vadász Elemér<
1958 Szádeczky-Kardoss Elemér
1961 Szörényi Erzsébet
1963 Pantó Gábor
1966 Schréter Zoltán
1969 Fülöp Józse
1972 Koch Sándor
1975 Székyné Fux Vilma
1978 Bárdossy György
1981 Jantsky Béla
1986 Rónai András
1991 Erdélyi Mihály
1994 Balogh Kálmán
1997 Géczy Barnabás
2000 Pécsi Márton
2003 Papp Gábor
2006 Császár Géza
2009 Budai Tamás, Fodor László
2012 Földvári Mária
2015 Hably Lilla
2018 Szakáll Sándor, Fehér Béla
2021 Haas János