Adatvédelem

A  Magyarhoni  Földtani  Társulat  adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatója

Hatályos: 2018. május 25. napjától

I. Bevezetés

A Magyarhoni Földtani Társulat (1015 Budapest, Csalogány u 12., tel/fax: +3612019129 +3620494844, www.foldtan.hu ), mint adatkezelő ezúton tájékoztatja Önöket az adatkezelési elvekről és az adatkezeléssel kapcsolatos jogokról és jogorvoslati lehetőségekről az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében („GDPR”) foglaltak szerint.

Az adatkezelő a jelen tájékoztatót egyoldalúan módosíthatja, a mindenkori tájékoztató a www.foldtan.hu honlapon érhető el. A tájékoztató módosításáról a Társulat a www.foldtan.hu honlapon közzétett közleményben ad tájékoztatást, a tájékoztató módosításának hatályba lépését megelőzően.

II. Hogyan gyűjtünk adatokat

 1. A Társulatba történő tagfelvételkor a belépési nyilatkozat kitöltésével Ön megad nekünk adatokat.
 2. Akkor is technikai adatokat fogadunk, amikor Ön a honlapunkat használja. [ A honlappal kapcsolatos adatkezelésről bővebben jelen tájékoztató „Honlap” pontjában és a honlapon elérhető „Szolgáltatási feltételek” pontban olvashat.]
 3. Honlapunkon történő regisztráció esetében is Öntől kapunk adatokat.
 4. Szintén Öntől kapunk adatokat, amikor rendezvényeink valamelyikére jelentkezik.

III. Az adatkezelés céljai

 • tagnyilvántartás vezetése, amire a Polgári Törvénykönyvről szóló, 2013. évi V. törvény kötelezi az egyesületet
 • tagokkal történő kapcsolattartás biztosítása
 • rendezvényekre és kirándulásokra jelentkezőkkel történő kapcsolattartás
 • rendezvények és terepbejárások megszervezése és lebonyolítása
 • számlázás
 • hírlevél küldése
 • területi szerveink, szakosztályaink munkájának segítése
 • tagjaink számára kedvezmények igénybevételének lehetővé tétele

IV. Az adatkezelés jogalapja

Jogi kötelezettség teljesítése a jogalapja a tagnyilvántartás keretében kezelt következő adatoknak: név, születési hely és idő, postacím, e-mail cím, belépés ideje, tagdíjfizetésre vonatkozó adatok és a számlázási adatok. (Az e-mail cím pedig azért feltétlenül szükséges, hogy a Társulat eleget tehessen az Alapszabály közgyűlés összehívására vonatkozó rendelkezéseinek.)

Az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges a területi szervezethez, illetve szakosztályhoz való tartozásra vonatkozó adatok, valamint a munkahelyi adatok tagnyilvántartás keretében történő kezelése. Társulatunk szakmai szervezet, a területi szervezethez tartozás alapján tudják Önt értesíteni azokról a programokról és lehetőségekről, melyek helyszínük és témájuk alapján érdekelhetik Önt. A munkahelyi adatok is a szakmaiság biztosítása miatt fontosak, illetve rendezvényeken felkerülnek a kitűzőkre annak érdekében, hogy a résztvevők egymás közti kommunikációját elősegítsük.

Ez a jogcím vonatkozik a honlapunk regisztráció nélküli használatára, a technikai adatok automatikus kezelésével kapcsolatban. Részletesebben lásd lejjebb a „Honlap” pontban.

Szerződés teljesítése a jogalapja a személyes adatok kezelésének a rendezvényekkel összefüggésben. Ezek a következő adatok: név, munkahely, e-mail cím, telefonszám, számlázási adatok, étkezésre vonatkozó plusz információ. Ugyancsak ez az adatkezelés jogcíme a honlapon történő regisztráció során megadott adatok vonatkozásában.

Az érintett hozzájárulása biztosítja a jogalapot az általunk kezelt összes többi adat vonatkozásában, melyek: kedvezményre okot adó információk (diák/nyugdíjas/GYES-en lévő stb.), telefonszám, támogatás összege, a végzettségre vonatkozó adatok, tudományos fokozat, végzettség, szakképzettség, nyelvtudás.

Ön a hozzájárulásával nyilatkozik arról, hogy az Adatvédelmi tájékoztatót előzetesen megismerte és a hozzájárulását annak ismeretében adta meg. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

(18 év alatti személy: Ez esetben a hozzájárulás akkor jogszerű, ha a 16. életévét betöltötte. 16. életévét be nem töltött gyermek esetén a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló személynek kell engedélyeznie, ill. megadnia!)

V. Honlap

Amennyiben Ön regisztrál Társulatunk honlapján, abban az esetben a honlap használatával összefüggésben az alábbi adatokat kezeljük: felhasználó azonosító; felhasználó jelszava; felhasználó e-mail címe.

Ebben az esetben a regisztrációval Ön és a Társulat között szerződés jön létre, és ezen adatokat „szerződés teljesítése” jogcímen kezeljük. Az adatkezelés a regisztráció törléséig tart.

Amikor Ön a honlapunkat használja – regisztráció nélkül is - automatikus adatkezelés is történik. Ennek célja, hogy a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás működésének ellenőrzése (statisztika és a szolgáltatás minőségének javítása, a technikai kiszolgáló eszközök működésének optimalizálása) és a visszaélések, támadások megakadályozása érdekében rögzítse a látogatói adatokat, illetve szabályozza a honlap egyes tartalmaihoz való hozzáférést. Az automatikus adatkezelés a honlap rendeltetésétől és minden egyéb funkciójától függetlenül történik. Jogalapja szolgáltató/adatkezelő jogos érdeke [GDPR (49) bek.], illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. A kezelt adatok: a látogatás időpontja (másodperc pontossággal); a kliens számítógépének IP címe; a meglátogatott oldal címe; a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos technikai adatok (típus, verziószám stb.).

A honlapra vonatkozó további részletes szolgáltatási feltételek elérhetőek a https://www.foldtan.hu weboldalon.

VI. Kik és milyen céllal ismerhetik meg az adatokat?

Társulatunk tagjai az egyesületekre vonatkozó jogszabályok és az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően és keretei között jogosultak az egyesület irataiba betekinteni, így hozzáférhetnek az ott kezelt adatokhoz.

A Társulat tagságának adataihoz az Elnökség, és az erre kijelölt két munkavállaló, valamint 5 területi szervezetünk és szakosztályaink Elnöksége férhet hozzá.

A rendezvényekre jelentkezők vonatkozásában az Elnökség, és a rendezvény szervezésére kijelölt munkavállaló férhet hozzá az adatokhoz, valamint a rendezvény szakmai szervezője, aki minden esetben egyesületi tag.

A velünk informatikai háttérszolgáltatás nyújtása céljából szerződésben álló adatfeldolgozó (Intercomp Kft.) jogosult megismerni a tevékenysége során hozzá kerülő adatokat, kizárólag feladata keretein belül (pl. honlap szerkesztése, üzemeltetése) és céljából.
A Társulat ezen pontban foglaltakon kívül más, harmadik fél részére nem adja tovább az általa kezelt személyes adatokat.

VII. Az adatkezelés időtartama

Az adatokat a cél megvalósulásáig tároljuk, és az érintett kérésére a jogszabályokban meghatározott esetekben töröljük.
A honlapra vonatkozóan lásd jelen tájékoztató „Honlap” pontját, ill. a honlapon elérhető „Szolgáltatási feltételek” pontot.

VIII. Az adatok biztonsága

Személyes adatait a Társulat a székhelyén, illetve az adatfeldolgozójánál, valamint szerverparki környezetben tároljuk, illetve felhő alapú háttértárakban. A Társulat megtesz minden ésszerűen elvárható technikai óvintézkedést a tárolt adatok biztonsága és hozzáférésmentes tárolása érdekében.

Oly módon biztosítjuk a személyes adatok biztonságát, hogy elektronikus eszközeinket jelszóval védjük, a hozzáférést pedig csak azon munkavállalók vagy adatfeldolgozók részére biztosítjuk, akiknek arra szüksége van az adott tevékenység ellátásához.

IX. Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

Hozzáféréshez való jog: Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon tőlünk arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a jelen tájékoztatóban szereplő információkhoz hozzáférést kapjon.

Adathelyesbítés kérése: Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, ill. jogosult arra is, hogy a hiányos adatok kiegészítését kérje. Az érintett a valótlan adat megjelölésével és a helyes adat adatkezelő részére történő megküldésével egyidejűleg kérheti adatai helyesbítését.

Törléshez való jog: kérésére késedelem nélkül töröljük az adatokat, amennyiben:

 • az adatkezelés célja megszűnt
 • az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, és azt Ön visszavonja, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
 • az adatkezelés közérdekű, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges és Ön tiltakozik az adatkezelés ellen (kivéve kényszerítő erejű jogos okok)
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték
 • uniós vagy tagállami jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell az adatot

és nem érvényesül jogszabályi kivétel.

A tiltakozás ellenére nem törölhető az adat, ha az adatkezelés uniós vagy tagállami jogszabály szerinti kötelezettség teljesítése, jogi igények előterjesztése/érvényesítése vagy védelme miatt szükséges.

A törlésről Önt és mindazokat értesítjük, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbítottuk. Az értesítést mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Ön jogos érdekét nem sérti.

Zárolás kérése: törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha Ön ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit.

Tiltakozás joga: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés

 • közérdekű, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, vagy
 • az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges,

ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Tájékoztatás kérése: Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az adatkezeléssel kapcsolatos körülményekről, a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 1 hónapon belül, erre irányuló kérelem esetén írásban. Ez a határidő indokolt esetben 2 hónappal meghosszabbítható.

A tájékoztatás keretében Ön hozzáférhet a következőkhöz: személyes adatok és azok kategóriái, az adatok forrása, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az adatfeldolgozó neve, címe és az adatkezeléssel összefüggő tevékenység, továbbá – személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapja és címzettje. E tájékoztatás évente egy alkalommal ingyenes, egyéb esetekben térítésköteles.

A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli Önnel, hogy a felvilágosítás megtagadására a törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén tájékoztatást adunk a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről.

Adathordozhatósághoz való jog: Ez a jog akkor illeti meg Önt, ha az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, vagy az Önnel kötött szerződés teljesítése. Ezekben az esetekben Önnek joga van ahhoz, hogy az Önre vonatkozó és az Ön által a rendelkezésünkre bocsátott adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá ezeket az adatokat más adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk. Kérheti tőlünk azt is, hogy közvetlenül mi továbbítsuk ezeket az adatokat a másik adatkezelőnek, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

X. Jogorvoslati lehetőségek

Panasztételhez való jog: Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha úgy gondolja, hogy az Önre vonatkozó adatkezelés sérti a GDPR-t. A Hatóság elérhetősége: Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih., Weboldal: http://naih.hu

Bírósághoz fordulás joga: Ha Ön szerint megsértették a GDPR szerinti jogait, Ön jogosult bírósághoz fordulni. A Társulattal szembeni eljárást a Társulat székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani, ill. az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is megindítható.

XI. Segítség a fontosabb fogalmak értelmezéséhez

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés, ill. azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ.

Hozzájárulás: Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és határozott, megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel egyértelmű beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez. A beleegyezés történhet az érintett által adott nyilatkozat, vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján.

Tiltakozás: A természetes személy nyilatkozata, melyben személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv vagy bármely egyéb szerv aki, vagy amely az adatkezelés céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: Az alkalmazott technikai eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy azok összessége (például: adatgyűjtés, adatrögzítés, rendszerezés, adattárolás, adatok felhasználása, továbbítása, stb.) Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adatfeldolgozás: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv vagy bármely egyéb szerv aki, vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;

Adattovábbítás: Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Nyilvánosságra hozatal: Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Harmadik személy: Olyan természetes vagy jogi személy (vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet) aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval, vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy feldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Adat törlése: Az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

Adatzárolás: Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

Adat megsemmisítése: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése

XII. Záró rendelkezések

A jelen tájékoztató tartalmazza a Társulat, a foldtan.hu honlap, és az adatfeldolgozó adatkezelési elveit és gyakorlatát, illetve azokat a szabályokat, melyeket munkájuk során elvárnak és betartanak. Ezek az elvek és gyakorlatok összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal: 2011. évi CXII. törvény, 2016/679. EU rendelet, 2001. évi CVIII. törvény, 2008. évi XLVIII. törvény.

További információt személyes adatainak kezelésével kapcsoltban Krivánné Horváth Ágnestől kérhető levélben ( mft@mft.t-online.hu; vagy postai úton 1015 Budapest, Csalogány u. 12. címen.) vagy e-mailben.