Szabó József Emlékérem

A Magyarhoni Földtani Társulat 1897. évi február 3-án tartott közgyűlése elhatározta, hogy volt nagyérdemű elnöke, Szentmiklósi Szabó József (1822–1894) emlékének megörökítésére emlékérmet alapít. Az Emlékérem oly "természetvizsgálók" kitüntetésére szolgál, akik mint az "ásvány-földtani szakcsoport valamely ágának" kutatói, a tudományt kiemelkedő értékű munkával gyarapították. Az "ásvány-földtani szakcsoportba" a következő tudományok tartoznak: az ásványtan általában, ide értve külön a kristálytant, az ásvány- és geokémiát, a geológia általában, beleértve külön a kőzettant, a paleontológiát és a sztratigráfiát is.

AZ EMLÉKÉREM LEÍRÁSA

Az Emlékérem homlokzati oldalán Szabó József domborművű, félprofilos arcképe látható "SZENTMIKLÓSI SZABÓ JÓZSEF" körirattal, az "1822 - 1894" évszám az arcképtől jobbra, vízszintesen helyezkedik el. A hátoldal felirata: "A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT". A hátoldalra, a szalagdíszre, véséssel kerül a kitüntetett neve és a kitüntetés éve. Az Emlékérem hatvan mm átmérőjű és négy mm vastagságú, százhúsz gramm súlyú ezüstérem volt. Jelenleg anyaga bronz.

AZ EMLÉKÉREM ODAÍTÉLÉSÉNEK FELTÉTELEI

1. Az Emlékérem odaítélésekor csak olyan "munkák vehetők tekintetbe, amelyek abszolút becsűek, az ásvány-földtani szakcsoportot önálló kutatások alapján új adatokkal és ezeknek feldolgozásából, szabatosan formulázott eredményekkel gyarapítják".
2. Az "ásvány-földtani szakcsoportba" a következő tudományok tartoznak: az ásványtan általában, ide értve külön a kristálytant, az ásvány- és geokémiát, a geológia általában, beleértve külön a kőzettant, a paleontológiát és a sztratigráfiát is.
3. Az Emlékérem odaítélésekor nemcsak külön kiadásban megjelent szakmunkák vehetők figyelembe, hanem azok is, amelyek valamely gyűjteményes kiadásban, tudományos folyóiratban láttak napvilágot. Jegyzet nem értékelhető.
4. Az Emlékérem csak a Magyarhoni Földtani Társulat rendes tagjának ítélhető oda.
5. Az Emlékérem odaítélése során a megelőző 6 év irodalmát kell figyelembe venni. A határnap a rendes, Tisztújító Közgyűlést megelőző év december 31-e. A munkák figyelembe vételénél a megjelenés éve az irányadó. Ha ez nem állapítható meg minden kétséget kizáróan, a mű az értékelhető munkák sorából kiesik.
6. Ha a hat éves időszak áttekintése során az Ajánló Bizottság a feltételeknek megfelelő művet nem talál, az Emlékérem nem adható ki.
7. Az Emlékérmet a kiküldött Ajánló Bizottság javaslata alapján a Választmány ítéli oda. A Társulat megszűnése esetén az Emlékérem odaítélésének joga a Magyar Tudományos Akadémiára száll.
8. Az Emlékérem első kiadási ideje az 1900. évi februári rendes Közgyűlés. Ezt követően minden harmadik évben adták át, kivételt képezett az 1942 - 1958 közötti időszak. 1981-től a rendes, Tisztújító Közgyűléseken kerül kiadásra.
9. A Választmány külön határozata alapján az Emlékérem rendes Közgyűléseken is kiadható, ha a megörökített életével, munkásságával kapcsolatos jubileumról kíván a Közgyűlés megemlékezni. A következő adományozás éve ilyen esetekben is az eredeti rend szerinti esztendő.
10. Egy alkalommal csak egy Emlékérem adományozható. Ha a jutalmazott munka címében több szerzőt jelez, akik annak tudományos értékéhez egyenlő mértékben járultak hozzá, és a feltételeknek megfelelnek, akkor valamennyiüknek át kell adni az Emlékérmet a munkán megjelölt szerzői sorrend szerint.

AZ EMLÉKÉREM ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJE

1. A rendes, Tisztújító Közgyűlést megelőzően november 30-áig a Társulat Választmánya héttagú Ajánló Bizottságot kér fel. A Bizottság elnöke a Társulat egyik társelnöke. A Bizottság tagjai csak a Választmány tagjai sorából kerülhetnek ki. A Bizottság jegyzői tisztét a Bizottság elnöke által felkért bizottsági tag tölti be.
2. A Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet a jelenlevők aláírásukkal hitelesítenek.
3. A Bizottság ülése határozatképes, ha azon legalább az elnök és négy tag jelen van. A Bizottság szavazattöbbséggel határoz, a szavazatok egyenlősége esetén az elnök szavazata dönt.
4. A Bizottság maga határozza meg munkamódszerét, munkájába szükség esetén külső szakértőket is bevonhat.
5. A Bizottság elnökének és tagjainak munkái nem értékelhetők. Amennyiben valamelyik bizottsági tag munkája az értékelésre érdemes munkák között szerepelne, a tagot a Bizottság elnöke bizottsági tagsága alól felmenti, és helyette új bizottsági tagot kér fel. Ha az értékelésre érdemes munkák között az elnök munkája szerepelne, úgy elnöki tisztéből a Társulat elnöke - választmányi döntés nélkül - felmenti és helyette új elnököt kér fel.
6. Az Ajánló Bizottság indoklással ellátott javaslatát a rendes, Tisztújító Közgyűlést megelőzően, január 31-éig terjeszti a Választmány elé. A Bizottság csak egy műre vonatkozó javaslatot terjeszthet elő.
7. Ha a Választmány az Ajánló Bizottság javaslatát szakmai okok, vagy jelen Szabályzat megsértése miatt elutasítja, akkor a Bizottság felmentésével egyidejűleg új Ajánló Bizottságot kér fel. Ez esetben az új Bizottság az Emlékérem odaítéléséről a Közgyűlés előtt 30 nappal közvetlenül dönt.
8. Az Emlékérem odaítéléséről szóló, a Társulat elnöke és főtitkára által aláírt okiratot az emlékéremmel együtt kell átadni.
9. Az odaítélésről szóló választmányi határozat az indoklással együtt, teljes terjedelmében megjelenik a Földtani Közlönyben.

Jelen szabályzatot a Magyarhoni Földtani Társulat Választmánya 2015. nov. 25-i ülése fogadta el, ezzel az előző szabályzat hatályát vesztette.

Korábbi díjazottak 1946-tól

1946 Majzon László
1948 id. Noszky Jenő
1950 Vendel Miklós
1954 Vadász Elemér<
1958 Szádeczky-Kardoss Elemér
1961 Szörényi Erzsébet
1963 Pantó Gábor
1966 Schréter Zoltán
1969 Fülöp Józse
1972 Koch Sándor
1975 Székyné Fux Vilma
1978 Bárdossy György
1981 Jantsky Béla
1986 Rónai András
1991 Erdélyi Mihály
1994 Balogh Kálmán
1997 Géczy Barnabás
2000 Pécsi Márton
2003 Papp Gábor
2006 Császár Géza
2009 Budai Tamás, Fodor László
2012 Földvári Mária
2015 Hably Lilla
2018 Szakáll Sándor, Fehér Béla