Kriván Pál Alapítványi Emlékérem

A Magyarhoni Földtani Társulat Elnöksége és Választmánya - elfogadva a család javaslatát - 1987. március 4-én úgy döntött, hogy Dr. Kriván Pál, az Eötvös Loránd Tudományegyetem volt oktatója, a Társulat egykori főtitkára emlékének megörökítésére alapítványi emlékérmet alapít. Az emlékérem alapításához dr. Kriván Gergely és Kriván Bence 30.000 Ft-ot adományozott. Az emlékérem fiatal szakemberek jutalmazására szolgál. Az eredeti Ügyrend szerint az emlékérmet a Társulat Első Előadói Ankétján, a hallgatói kategóriában legjobb előadó fiatal szakember kapta meg. Mivel az Első Előadói Ankétok rendszeresen nem valósíthatók meg, ezért az Alapítók és a Társulat együttesen úgy döntöttek, hogy – az eredeti célt figyelembe véve – az érem odaítélését diplomamunka-pályázati rendszerre módosítják.

AZ EMLÉKÉREM LEÍRÁSA

Az Emlékérem homlokzati oldalán Kriván Pál domborművű képmása látható "Dr. Kriván Pál 1927 - 1985" körirattal. A hátoldalra véséssel kerül a jutalmazott neve és a jutalmazás időpontja. Az Emlékérem anyaga bronz, átmérője nyolcvanhárom mm. Alkotója Nyírő Gyula szobrászművész.

AZ EMLÉKÉREM ODAÍTÉLÉSÉNEK FELTÉTELEI

1. Az Emlékérem elnyerésére pályázatot kell benyújtani a diploma megszerzését követő első pályázati időszakban. Pályázni geológiai tárgyú diplomamunkával lehet.
2. A pályázatnak feltétele a társulati tagság.
3. Az Emlékérmet a kiküldött Ajánló Bizottság javaslatára az Elnökség ítéli oda.
4. Az Emlékérmet a pályázat elbírálását követő rendes Közgyűlésen/rendes, Tisztújító Közgyűlésen kell átnyújtani.
5. Az Emlékérmet egy személy csak egyszer kaphatja meg.
6. Nem megfelelő színvonalú pályázatok esetén az Emlékérem a tárgyévben nem adható ki.

AZ EMLÉKÉREM ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJE

1. A pályázatot, csatolva a diplomamunka másolatát, az adott naptári éven végzett hallgatók november 15-éig nyújthatják be az Elnökséghez. A pályázati lehetőségről tanévkezdetkor felhívást kell közzétenni a www.foldtan.hu honlapon és a Hírlevélben.
2. Az Elnökség, a Társulat rendes tagjai sorából, héttagú Ajánló Bizottságot küld ki a pályázatok elbírálására, minden év november 30-áig. A Bizottság elnöke a Választmány tagjai sorából kérhető fel.
3. A Bizottság a benyújtást követő január 31-éig terjeszti indoklással ellátott javaslatát az Elnökség elé, aki a Közgyűlés előtt 30 nappal dönt. A Bizottság csak egy diplomamunkára vonatkozó javaslatot terjeszthet elő. A Bizottság javaslatát az Elnökség csak az Emlékérem Szabályzatának megsértése esetén utasíthatja el. Ilyen esetben az Emlékérem odaítéléséről az Elnökség közvetlenül dönt.
4. A Bizottság ülése határozatképes, ha azon legalább az elnök és négy tag jelen van. A Bizottság szavazattöbbséggel határoz, a szavazatok egyenlősége esetén az elnök szavazata dönt.
5. A Bizottság maga határozza meg munkamódszerét, munkájába szükség esetén külső szakértőt is bevonhat.
6. A Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet a jelenlevők aláírásukkal hitelesítenek.
7. Nagyobb számú megfelelő pályázat esetén a Bizottság az Emlékéremmel ki nem tüntetett pályázatokat pénzjutalomra javasolhatja. A pénzjutalmakról az Elnökség dönt. A pénzjutalmakhoz bármely természetes vagy jogi személy hozzájárulhat. Az Emlékéremmel kitüntetett diplomamunkán alapuló tanulmányt a Társulat soron kívül megjelenteti a Földtani Közlönyben.
8. Az Emlékérem odaítéléséről szóló, a Társulat elnöke és főtitkára által aláírt okiratot az emlékéremhez mellékelni kell.
9. Az odaítélésről szóló határozatot az indoklással együtt, teljes terjedelmében megjelenik a Földtani Közlönyben.

Jelen szabályzatot a Magyarhoni Földtani Társulat Elnöksége 2020. február 12-én tartott ülésén fogadta el, ezzel az előző szabályzat hatályát vesztette.

2023. november 15-ig beérkezett dolgozatok

Korábbi díjazottak: (az évszámok a dolgozat elkészültének idejét jelentik)

1991 Gerner Péter
1993 Germán Judit
1999 Pethő Sándor
2000 Nédli Zsuzsanna
2001 Kiss Viktória
2002 Kóthay Klára
2003 Varga Andrea Beáta
2006 Palotai Márton
2007 Hidas Károly
2008 Berkesi Márta
2009 Czauner Brigitta
2010 Kiss Balázs
2011 Törő Balázs
2012 Baranyi Viktória
2013 Tőkés Lilla
2014 Molnár Kata
2015 Héja Gábor
2016 Az érmet nem adták ki
2017 Spránitz Tamás
2018 Botka Dániel
2019 Oravecz Éva
2020 Segesdi Martin
2021 Cserép Barbara
2022 Román Zsófia
2023 Szegszárdi Máté