Vendl Mária Emlékérem

A Magyarhoni Földtani Társulat 1963. szeptember 30-án tartott választmányi ülése elhatározta, hogy Vendl Mária (1890-1945), egyetemi rendkívüli tanár, a Társulat hat cikluson át volt választmányi tagja, az első magyar krisztallográfus nő, nemzetközileg is elismert mineralógus emlékének megörökítésére és a krisztallográfiai, ásványtani, kőzettani, ércföldtani és geokémiai tudományokban kiemelkedő eredményekre ösztönzés céljából alapítványt létesít. A "Vendl Mária Emlékalapítvány" létesítése dr. Vendl Aladár ny. egyetemi tanár javaslatára történt, aki erre a célra 10000 Ft bankbetétet bocsátott a Társulat rendelkezésére. Az Emlékalapítvány-díj célja volt, hogy a kristálytan, ásványtan, kőzettan, geokémia és ércföldtan területén egyre gyarapodó tudományos munkák szerzőit jutalmazza. A Társulat Választmánya 1983-ban elhatározta, hogy az Emlékalapítványt a rendelkezésére álló összegből mivel annak érdemleges növelésére, pótlására nem volt módja, emlékéremmé alakítja, és a továbbiakban, az eredeti célt változatlanul tartva, a Vendl Mária Emlékérmet adja ki. 1996-ban a Társulat Elnöksége és a hozzátartozók együttesen úgy döntöttek, hogy az eredeti adományból még megmaradt összeg a Társulat működésére felhasználható.

AZ EMLÉKÉREM LEÍRÁSA

Az Emlékérem homlokzati oldalán Vendl Mária domborművű képmása látható, "VENDL MÁRIA 1890 - 1945" körirattal. Hátoldalán, középen kristályszerkezet szimbólum, köriratban "MAGYARHONI FÖLDTANI TÁSULAT AZ ÁSVÁNYTAN ÉS A KŐZETTAN MŰVELÉSÉÉRT" felirat helyezkedik el. A hátoldalra véséssel kerül a jutalmazott neve és a jutalmazás időpontja. Az Emlékérem átmérője hetvennyolc mm, anyaga bronz.

AZ EMLÉKÉREM ODAÍTÉLÉSÉNEK FELTÉTELEI

1. Az Emlékérem olyan kristálytani, ásványtani, kőzettani, geokémiai és ércföldtani, nyomtatásban megjelent munka szerzőjének kitüntetése, aki a felsorolt tudományágak valamelyikében önálló vizsgálatokon alapuló, kiemelkedő hazai és nemzetközi értékű és jelentőségű eredményeket ért el.
2. Tankönyv, jegyzet nem értékelhető.
3. Az Emlékérem csak a Magyarhoni Földtani Társulat rendes tagjának ítélhető oda.
4. Az Emlékérem odaítélése során a megelőző 6 év irodalmát kell figyelembe venni. A határnap a rendes, Tisztújító Közgyűlést megelőző év december 31-e. A munkák figyelembe vételénél a megjelenés éve az irányadó. Ha ez nem állapítható meg minden kétséget kizáróan, a mű az értékelhető munkák sorából kiesik.
5. Ha a hatéves időszak áttekintése során az Ajánló Bizottság a feltételeknek megfelelő jelöltet nem talál, az Emlékérem nem adható ki.
6. Az Emlékérmet a kiküldött Ajánló Bizottság javaslata alapján a Választmány ítéli oda. A Társulat megszűnése esetén az Emlékérem odaítélésének joga a Magyar Tudományos Akadémiára száll.
7. Az Emlékalapítvány-díj első odaítélésének ideje 1965, Vendl Mária születésének 75. évfordulója volt. Ezt követően háromévenként adták ki. Az Emlékérem első odaítélésének éve 1984. Ezt követően 1986-tól a rendes, Tisztújító Közgyűléseken adják át.
8. A Választmány határozata alapján az Emlékérem rendes Közgyűlésen is kiadható, ha a megörökített életével, munkásságával kapcsolatos jubileumról kíván a Közgyűlés megemlékezni. A következő adományozás éve ilyen esetekben is az eredeti ciklusrend szerinti esztendő.
9. Egy alkalommal csak egy Emlékérem adományozható. Ha a jutalmazott munka címében több szerzőt jelez, akik annak tudományos értékéhez egyenlő mértékben járultak hozzá, és a feltételeknek megfelelnek, akkor valamennyinek át kell adni az Emlékérmet a munkán megjelölt szerzői sorrend szerint.

AZ EMLÉKÉREM ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJE

1. A rendes, Tisztújító Közgyűlést megelőző év november 30-áig a Társulat Választmánya öttagú Ajánló Bizottságot kér fel. A Bizottság elnöke az Ásványtan-Geokémiai Szakosztály elnöke. A Bizottság tagjai csak a Társulat rendes tagjai sorából kerülhetnek ki. A Bizottság jegyzői tisztét a Bizottság elnöke által felkért bizottsági tag tölti be.
2. A Bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet a jelenlevők aláírásukkal hitelesítenek. A Bizottság szavazattöbbséggel határoz, a szavazatok egyenlősége esetén az elnök szavazata dönt.
3. A Bizottság ülése határozatképes, ha azon legalább az elnök és három tag jelen van.
4. A Bizottság maga határozza meg munkamódszerét, munkájába szükség esetén külső szakértőket is bevonhat.
5. A Bizottság elnökének és tagjainak munkái nem értékelhetők. Amennyiben valamelyik bizottsági tag munkája az értékelésre érdemes munkák között szerepelne, a tagot a Bizottság elnöke bizottsági tagsága alól felmenti, és helyette új bizottsági tagot kér fel. Ha az értékelésre érdemes munkák között az elnök munkája szerepelne, tisztéből a Társulat elnöke választmányi döntés nélkül felmenti és helyette új elnököt kér fel.
6. Az Ajánló Bizottság indoklással ellátott javaslatát a rendes, Tisztújító Közgyűlést megelőzően, január 31-éig terjeszti a Választmány elé. A Bizottság csak egy műre vonatkozó javaslatot terjeszthet elő.
7. Ha a Választmány az Ajánló Bizottság javaslatát szakmai okok, vagy jelen Szabályzat megsértése miatt elutasítja, akkor a Bizottság felmentésével egyidejűleg új Ajánló Bizottságot kér fel, melynek tagjai csak a Választmány sorából kerülhetnek ki. Ez esetben az új Bizottság az Emlékérem odaítéléséről a Közgyűlés előtt 30 nappal közvetlenül dönt.
8. Az Emlékérem odaítéléséről szóló, a Társulat elnöke és főtitkára által aláírt okiratot az emlékéremhez mellékelni kell.
9. Az odaítélésről szóló választmányi határozat az indoklással együtt, teljes terjedelmében megjelenik a Földtani Közlönyben.

Jelen szabályzatot a Magyarhoni Földtani Társulat Választmánya 2015. nov. 25-i ülése fogadta el, ezzel az előző szabályzat hatályát vesztette.

Korábbi díjazottak

1965 Tokody László
1969 Erdélyi János
1978 Örkényiné Bondor Lívia
1981 Árkai Péter
1984 Sztrókay Kálmán Imre
1986 Pantó György, Maksimovic´ Zorán
1991 Zoltai Tibor
1994 Hetényi Magdolna
1997 Földvári Mária
2000 Dódony István
2003 Szakáll Sándor
2006 Dobosi Gábor, Embey-Isztin Antal
2009 Pósfai Mihály
2012 Harangi Szabolcs
2015 Németh Péter
2018 Kovács István János