Szepesházy Kálmán Díj

A magyar mélyföldtani kutatás elősegítésére Szepesházy Kálmán 2005. november 23-án díjat alapított, a Magyarhoni Földtani Társulat gondozására bízva. Az erre a célra felajánlott összeg 1,000.000 Ft, azaz egymillió forint.

A DÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK FELTÉTELEI

1.A Díjjal olyan munka jutalmazható, mely a Pannon-medence mélyföldtanát vizsgálja, mélyfúrások anyagvizsgálata alapján, és az eredményeket alpi-kárpáti-dinári keretben értékeli.
2. A Díjjal szakfolyóiratban vagy önálló kötetben, nyomtatott formában megjelent munkát lehet jutalmazni.
3. A jutalmazás
3.1. A jutalmazás feltétele, hogy a szerző, ill. legalább az egyik társszerző, a szerzők hierarchikus feltüntetése esetén legalább az egyik elsőrendű társszerző a Magyarhoni Földtani Társulat tagja.
3.2. A tagságnak a mű megjelenésekor és attól fogva a kuratórium döntéséig folyamatosan fenn kell állnia. Posztumusz megjelenés esetén a tagságnak legalább az elhalálozást megelőző évben fenn kell állnia.
3.3.A társulati tagsággal nem rendelkező társszerző elismerő oklevelet kap.
4. A Társulat a Díjat kuratóriumi döntés alapján adja ki. A Díjazott mű kiválasztása a Díj kiadását megelőző 6 év irodalmi áttekintése alapján történik.

A KURATÓRIUM ÉS MŰKÖDÉSE

 1. A Díj kuratóriuma a Magyarhoni Földtani Társulat Általános Földtani Szakosztályának mindenkori vezetősége, elnöke a Szakosztály elnöke. Az elnököt tartós akadályoztatás esetén a Szakosztály titkára helyettesíti.
 2. A Kuratórium maga határozza meg munkamódszerét, munkájába szükség esetén külső szakértőket is bevonhat. A díjazásra vonatkozó döntését kuratóriumi ülésen hozza meg.
 3. A Kuratórium ülése határozatképes, ha azon a tagok többsége, köztük az elnök jelen van. A Kuratórium szavazattöbbséggel határoz, a szavazatok egyenlősége esetén az elnök szavazata dönt.
 4. A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet a jelenlévők aláírásukkal hitelesítenek.
 5. A döntésről a Társulat Elnökségét a vonatkozó kuratóriumi ülés jegyzőkönyvének megküldésével kell értesíteni. Ehhez csatolni kell a döntés indoklását, valamint az átadandó oklevél (oklevelek) szövegtervét.
 6. Összeférhetetlenség
  6.1. Amennyiben valamelyik kuratóriumi tag munkája az értékelésre érdemes munkák között szerepel, a tagot a Kuratórium elnöke kuratóriumi tagsága alól az adott értékelési időszakra felmenti.
  6.2. Ha az értékelésre érdemes munkák között az elnök munkája szerepel, tájékoztatása alapján kuratóriumi elnöki tisztéből a Társulat elnöke az adott értékelési időszakra fölmenti, s helyette a Társulat olyan tagját kéri fel a tisztség betöltésére, aki nem tagja az Általános Földtani Szakosztálynak.

PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

 1. A Díjat a Társulat az alapítási összeg, ill. a 3.2. pont szerint megnövekedett tőke kamatainak terhére adja ki. A Díj mindig kerekített összeg, a kamat lefelé 5.000 (társszerzők díjazása esetén 1000) Ft-ra kerekített összege.
  2. a) Ha a Díj – arra érdemes munka hiányában – nem adható ki, a kamat a tőkét növeli.
  b) A kerekítés kapcsán megmaradó töredék összeg(ek) az oklevel-költség fedezésére fordíthatók. Az ezután megmaradó összegből a tőke növelendő.
  3. A tőke felajánlás révén is növekedhet. A felajánlás elfogadásáról  ¾ a Kuratórium véleményének ismeretében  ¾ a Társulat Elnöksége dönt.

DÍJÁTADÁS

1. A Díj odaítéléséről szóló, a Társulat elnöke és főtitkára által aláírt oklevelet a pénzdíjjal együtt Közgyűlésen kell átadni.
2. A Díj első alkalommal a 2009. évi Közgyűlésen adható át.
3. A Díjat a Társulat általában háromévente adja ki. Különösen méltányos esetben díjátadásra korábban is sor kerülhet, a következő díjazás azonban az eredeti periódus szerint kerül sorra.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1. Az odaítélésről szóló kuratóriumi határozat, az indoklással együtt, teljes terjedelmében megjelentetendő a Földtani Közlönyben.
2. Az ügyrend a Társulat hírlevelében megjelentetendő.

Jelen szabályzatot a Magyarhoni Földtani Társulat Választmánya 2015. nov. 25-i ülése fogadta el, ezzel az előző szabályzat hatályát vesztette.

Korábbi díjazottak

2009. Lelkesné Felvári Gyöngyi
2012. Haas János, Görög Ágnes, Kovács Sándor, Ozsvárt Péter, Matyók Ilona
2015. Fintor Krisztián, M. Tóth Tivadar, Schubert Félix
2018. A díjat nem adták ki