Pro Geologia Applicata Emlékérem

A Magyarhoni Földtani Társulat Választmánya 1984-ben elhatározta, hogy az alkalmazott földtan területén a gyakorlatban tartósan kiemelkedő színvonalon dolgozó azon szakemberek elismerésére, akik tevékenységük során elnyerték a tagság szakmai megbecsülését, PRO GEOLOGIA APPLICATA Emlékérmet alapít. Az Emlékérmet első alkalommal az 1986. évi Közgyűlésen adták át.

AZ EMLÉKÉREM LEÍRÁSA

Az Emlékérem homlokzati oldalán Böckh Hugó, Vitális István, Telegdi Roth Károly és Schafarzik Ferenc domborművű, félprofilos képmása látható az alábbi névfeliratokkal: BÖCKH H., VITÁLIS I., TELEGDI ROTH K., SCHAFARZIK F.. Ugyancsak a homlokzati oldalon található a PRO GEOLOGIA (felül) APPLICATA (alul) felirat. A hátoldalon köriratban "MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT", alul a geológus embléma található. A hátoldal közepén levő táblára, véséssel kerül a jutalmazott neve és a jutalmazás időpontja. Az emlékérem anyaga bronz, formája nyújtott nyolcszög, alkotója Gömbös László szobrászművész.

AZ EMLÉKÉREM ADOMÁNYOZÁSÁNAK FELTÉTELEI

1. Az Emlékérem legalább 20 éves, alkalmazott földtani munkaterületen végzett, olyan magas színvonalú geológiai munkásságért, életműért adományozható, amellyel a kitüntetett a geológus társadalom általános elismerését vívta ki.
2. Az Emlékérem adományozásának a gyakorlati tevékenység színvonala, eredményessége az irányadó, nem feltétele az irodalmi munkásság.
3. Az Emlékérem csak a Magyarhoni Földtani Társulat rendes tagjának adományozható.
4. Az Emlékérmet az Ajánló Bizottság javaslata alapján, a Választmány véleményének figyelembe vételével, a Társulat Elnöksége adományozza. A Társulat megszűnése esetén az Emlékérem adományozásának joga az állam földtani feladatait ellátó állami intézményre száll.
5. Az Emlékérmet egy személy csak egyszer kaphatja meg.
6. Egy tisztújítási cikluson belül legfeljebb hat érem adományozható.

AZ EMLÉKÉREM ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJE

1. A rendes, Tisztújító Közgyűlést megelőző év november 30-áig a Társulat Elnöksége héttagú Ajánló Bizottságot kér fel. A Bizottság elnöke a Társulat egyik társelnöke. A Bizottság tagjai csak a Választmány tagjai sorából kérhetők fel. A Bizottság titkári tisztét a Bizottság elnöke által felkért bizottsági tag tölti be.
2. Az Ajánló Bizottság köteles írásban felkérni a Társulat szakosztályait és területi szervezeteit indoklással ellátott javaslatuk megtételére.
3. A Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet a jelenlevők aláírásukkal hitelesítenek. A Bizottság szavazattöbbséggel határoz, a szavazatok egyenlősége esetén az elnök szavazat dönt.
4. A Bizottság ülése határozatképes, ha azon legalább az elnök és négy tag jelen van.
5. Az Ajánló Bizottság indoklással ellátott javaslatát a rendes, Tisztújító Közgyűlést megelőzően, január 31-éig terjeszti a Társulat Elnöksége elé. A Választmány a Közgyűlést megelőző 30 napon belül dönt.
6. Az Emlékérem Szabályzatának megsértése esetén az adományozásról, új Ajánló Bizottság kiküldése nélkül, közvetlenül dönt az Elnökség.
7. Az Emlékérem adományozásáról szóló, a Társulat elnöke és főtitkára által aláírt okiratot az emlékéremhez mellékelni kell.
8. Az adományozásról szóló elnökségi határozat az indoklással együtt, teljes terjedelmében megjelenik a Földtani Közlönyben.

Jelen szabályzatot a Magyarhoni Földtani Társulat Választmánya 2015. nov. 25-i ülése fogadta el, ezzel az előző szabályzat hatályát vesztette.

Korábbi díjazottak

1986

Alföldi László, Bartkó Lajos, Bíró Ernő, Csíky Gábor, Dank Viktor, Fejér Leontin, Jaskó Sándor, Hegedűs Gyula, Kőrössy László,

 

Posgay Károly, Sólyom Ferenc, Szabó Nándor, Urbancsek János, Varjú Gyula

1991

Bárdossy György, Cseh-Németh József, Erdélyi Mihály, Szantner Ferenc, Völgyi László, Zelenka Tibor

1994

Balla Kálmán, Juhász András, Majoros György, Makrai László, Mátyás Ernő, Muntyán István (posztumusz), Szalóki István

1997

Barabás Andor, Földessy János, Kovács Endre, Németh Gusztáv, Vitális György, Zentay Tibor

2000

Dobos Irma, Hernyák Gábor, Kertész Pál, Pap Sándor, Szabó Imre, Wéber Béla

2003

Bérczi István, Gajdos István, Greschik Gyula, Madai László, Pogácsás György, Vincze János

2006

Végh Sándorné, Tatár Andrásné, Józsa Gábor, Koncz István, Révész István, Szabó Zoltán

2009

Balla Zoltán, Bóna József, Komlóssy György, Mindszenty Andrea

2012

Baross Gábor, Fodor Béla, Ilkeyné Perlaki Elvira, Kleb Béla, Knauer József, Kozma Károly

2015

Juhász József, Koncz István, Prakfalvi Péter, Szebényi Géza

2018 Geiger János, Kiss Balázs, Konrád Gyula, Szurominé Korecz Andrea