Koch Antal Emlékérem

A Magyarhoni Földtani Társulat elhatározta, hogy Koch Antal (1843–1927), a Társulat volt elnöke és tiszteleti tagja, a kolozsvári Tudományegyetem első geológus professzora, a budapesti Tudományegyetem őslénytani Intézetének vezetője, a nemzetközileg is elismert tudós halhatatlan emlékének megörökítésére, az ásványtani és földtani tudományokban kimagasló eredményekre buzdítás céljából emlékérmet alapít. Az Emlékérem olyan regionális földtani, nyomtatásban már megjelent munka szerzőjének kitüntetése, aki az előbbi szakterület valamely ágában a tudományt kimagasló értékkel gyarapítja.

AZ EMLÉKÉREM LEÍRÁSA

Az Emlékérem homlokzati oldalán Koch Antal domborművű képmása látható "KOCH ANTAL 1843 - 1927" körirattal. Hátoldalán, középen a geológus emblémát szalagdísz borítja. A szalagdíszre kerül a jutalmazott neve és a jutalmazás időpontja. Az Emlékérem hátoldalán felül: "A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT 1848", alul: "MENTE ET MALLEO" felirat található. Az Emlékérem anyaga bronz, átmérője hatvan mm. Alkotója Papp Zoltán szobrászművész, 1969.

AZ EMLÉKÉREM ODAÍTÉLÉSÉNEK FELTÉTELEI

1. Az Emlékérem olyan regionális földtani, nyomtatásban már megjelent munka szerzőjének kitüntetése, aki az előbbi szakterület valamely ágában a tudományt kimagasló értékkel gyarapítja.
2. Az Emlékérem odaítélésében csak olyan munka vehető figyelembe, amely kimagasló értékű eredményeket közöl, s félreérthetetlen, szabatos fogalmazásban gazdagítja az 1. pontban megjelölt tudományágat. A tudományterület jellege miatt az összefoglaló műveken kívül értékelhetők térképművek, atlaszok, térképmagyarázók is. Tankönyvek, jegyzetek nem vehetők figyelembe.
3. Az Emlékérem csak a Magyarhoni Földtani Társulat rendes tagjának ítélhető oda.
4. Az Emlékérem odaítélése során a megelőző 6 év irodalmát kell figyelembe venni. A határnap a rendes, Tisztújító Közgyűlést megelőző év december 31-e. A munkák figyelembe vételénél a megjelenés éve az irányadó. Ha ez nem állapítható meg minden kétséget kizáróan, a mű az értékelhető munkák sorából kiesik.
5. Ha a hat éves időszak áttekintése során az Ajánló Bizottság a feltételeknek megfelelő jelöltet nem talál, az Emlékérem nem adható ki.
6. Az Emlékérmet a kiküldött Ajánló Bizottság javaslata alapján a Választmány ítéli oda. A Társulat megszűnése esetén az Emlékérem odaítélésének joga a Magyar Tudományos Akadémiára száll.
7. Az Emlékérem első kiadási ideje az 1969. évi rendes, Tisztújító Közgyűlés. Ezt követően minden harmadik évben, míg 1981-től rendes, Tisztújító Közgyűléseken kerül átadásra.
8. A Választmány határozata alapján az Emlékérem a rendes Közgyűléseken is kiadható akkor, ha a megörökített életével, munkásságával kapcsolatos jubileumról kíván a Közgyűlés megemlékezni. A következő adományozás éve ilyen esetekben is az eredeti rend szerinti esztendő.
9. Egy alkalommal csak egy Emlékérem adományozható. Ha a jutalmazott munka címében több szerzőt jelez, akik annak tudományos értékéhez egyenlő mértékben járultak hozzá, és a feltételeknek megfelelnek akkor valamennyiüknek át kell adni az Emlékérmet a munkán megjelölt szerzői sorrend szerint.

AZ EMLÉKÉREM ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJE

1. A rendes, Tisztújító Közgyűlést megelőzően november 30-áig a Társulat Választmánya héttagú Ajánló Bizottságot kér fel. A Bizottság elnöke a Társulat egyik társelnöke vagy a Választmány egyik tagja. A Bizottság tagjai csak a Társulat rendes tagjai sorából kerülhetnek ki. A Bizottság titkári tisztét a Bizottság elnöke által felkért bizottsági tag tölti be.
2. A Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet a jelenlevők aláírásukkal hitelesítenek. A Bizottság szavazattöbbséggel határoz, a szavazatok egyenlősége esetén az elnök szavazata dönt.
3. A Bizottság ülése határozatképes, ha azon legalább az elnök és négy tag jelen van.
4. A Bizottság maga határozza meg munkamódszerét, munkájába szükség esetén külső szakértőket is bevonhat.
5. A Bizottság elnökének és tagjainak munkái nem értékelhetők. Amennyiben valamelyik bizottsági tag munkája az értékelésre érdemes munkák között szerepelne, a tagot a Bizottság elnöke bizottsági tagsága alól felmenti, és helyette új bizottsági tagot kér fel. Ha az értékelésre érdemes munkák között az elnök munkája szerepelne, úgy elnöki tisztéből a Társulat elnöke - választmányi döntés nélkül - felmenti és helyette új elnököt kér fel.
6. Az Ajánló Bizottság indoklással ellátott javaslatát a rendes, Tisztújító Közgyűlést megelőzően, január 31-éig terjeszti a Választmány elé. A Bizottság csak egy műre vonatkozó javaslatot terjeszthet elő.
7. Ha a Választmány az Ajánló Bizottság javaslatát szakmai okok, vagy jelen Szabályzat megsértése miatt elutasítja, akkor a Bizottság felmentésével egyidejűleg új Ajánló Bizottságot kér fel, melynek tagjai csak a Választmány sorából kerülhetnek ki. Ez esetben az új Bizottság az Emlékérem odaítéléséről a Közgyűlés előtt 30 nappal közvetlenül dönt.
8. Az Emlékérem odaítéléséről szóló, a Társulat elnöke és főtitkára által aláírt okiratot az emlékéremmel együtt kell átadni.
9. Az odaítélésről szóló választmányi határozat az indoklással együtt, teljes terjedelmében megjelenik a Földtani Közlönyben.

Jelen szabályzatot a Magyarhoni Földtani Társulat Választmánya 2015. nov. 25-i ülése fogadta el, ezzel az előző szabályzat hatályát vesztette.

Korábbi díjazottak

1969 Rónai András
1972 Hámor Géza
1975 Szepesházy Kálmán
1978 Kassai Miklós, Nagy Elemér, Nagy István, Bóna József
1981 Jámbor Áron
1986 Bartkó Lajos, Hably Lilla, Kordos László
1991 Raincsákné Kosáry Zsuzsa
1994 Császár Géza
1997 Scharek Péter
2000 Haas János
2003 Budai Tamás, Csillag Gábor
2006 Dudkó Antonyina, Gyalog László, Horváth István
2009 Pelikán Pál, Budai Tamás, Less György
2012 Magyar Imre
2015 Főzy István
2018 Haas János, Budai Tamás, Csontos László, Fodor László, Konrád Gyula, Koroknai Balázs