Hantken Miksa Emlékérem

A Magyarhoni Földtani Társulat 1962. május 9-én tartott rendes Közgyűlésén elhatározta, hogy Hantken Miksa (1821-1893), a Társulat volt első titkára, a Földtani Intézet első igazgatója, a Budapesti Tudományegyetem Őslénytani Intézetének első vezetője, a nemzetközileg elismert tudós halhatatlan emlékének megörökítésére, az ősélettani és rétegtani tudományokban kimagasló eredmények elismerése céljából emlékérmet alapít.

AZ EMLÉKÉREM LEÍRÁSA
Az Emlékérem előlapján Hantken Miksa domborművű, félprofilos képmása látható "HANTKEN MIKSA 1821 - 1893" körirattal. Hátlapján középen a geológus emblémát szalagdísz borítja. A szalagdíszre kerül a jutalmazott neve és a jutalmazás időpontja. Az Emlékérem hátoldalán felül: "MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT 1848", alul: "MENTE ET MALLEO" felirat helyezkedik el. Az Emlékérem anyaga bronz, átmérője hatvan mm. Alkotója Boldogfai Farkas Sándor szobrászművész, 1962.

AZ EMLÉKÉREM ODAÍTÉLÉSÉNEK FELTÉTELEI
1. Az Emlékérem a Magyarhoni Földtani Társulat azon tagjainak kitüntetésére szolgál, akik az ősélet- és rétegtani tudományterületek valamely ágát kimagasló értékű munkával gyarapították.
2. Az Emlékérem a hosszú időn át kiemelkedő tudományos eredményeket közzé tevő kutatók kitüntetését célozza. Odaítélésekor csak olyan tudományos közlemények vehetők figyelembe, amelyek kimagasló értékű, fontos, új kutatási eredményeket közöltek, és ezek kiemelkedő színvonalú értelmezésével gyarapították az 1. pontban megjelölt tudományágakat.
3. Az Emlékérem odaítélésekor csak tudományos közlemények (monográfiák, könyvek, könyvfejezetek, gyűjteményes kiadványban megjelent tanulmányok, folyóiratcikkek stb.) vehetők figyelembe.
4. Az Emlékérem odaítélése során kiemelten kell értékelni a megelőző 6 év tudományos közleményeit és figyelembe kell venni a jelöltek teljes munkásságát. Az előbi vonatkozásban a határnap a rendes, Tisztújító Közgyűlést megelőző év december 31-e. A munkák figyelembe vételénél a megjelenés éve az irányadó. Mindazon többszerzős művek is értékelhetők, amelyek megalkotásában a jelölt meghatározó szerepet játszott.
5. Az Emlékérmet a kiküldött Ajánló Bizottság javaslata alapján a Választmány ítéli oda.
6. Az Emlékérmet a Tisztújító Közgyűléseken adják át.
7. Egy alkalommal csak egy Emlékérem adományozható. Az Emlékéremmel egy személy csak egyetlen alkalommal tüntethető ki.

AZ EMLÉKÉREM ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJE
1. A rendes, Tisztújító Közgyűlést megelőzően, november 30-áig a Társulat Választmánya héttagú Ajánló Bizottságot kér fel. A Bizottság elnöke a Társulat egyik társelnöke, vagy a Választmány egyik tagja. A Bizottság tagjai csak a Társulat rendes tagjai sorából kerülhetnek ki. A Bizottság jegyzői tisztét a Bizottság elnöke által felkért bizottsági tag tölti be.
2. A Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet a jelenlevők aláírásukkal hitelesítenek.
3. A Bizottság ülése határozatképes, ha azon legalább az elnök és négy tag jelen van. A Bizottság szavazattöbbséggel határoz, a szavazatok egyenlősége esetén az elnök szavazata dönt.
4. A Bizottság maga határozza meg munkamódszerét, munkájába szükség esetén külső szakértőket is bevonhat.
5. Amennyiben valamelyik bizottsági tag neve jelöltként merül fel, a tagot a Bizottság elnöke bizottsági tagsága alól felmenti, és helyette új bizottsági tagot kér fel. Ha a Bizottság elnöke válik jelöltté, úgy elnöki tisztéből a Társulat elnöke - választmányi döntés nélkül - felmenti és helyette új elnököt kér fel.
6. Az Ajánló Bizottság indoklással ellátott javaslatát a rendes, Tisztújító Közgyűlést megelőző Választmányi ülésig terjeszti a Választmány elé. A Bizottság csak egy személyre vonatkozó javaslatot terjeszthet elő.
7. Ha a Választmány az Ajánló Bizottság javaslatát szakmai okok, vagy a jelen Szabályzat megsértése miatt elutasítja, akkor a Bizottság felmentésével egyidejűleg új Ajánló Bizottságot kér fel, melynek tagjai csak a Választmány sorából kerülhetnek ki. Ez esetben az új Bizottság az Emlékérem odaítéléséről a Közgyűlés előtt 30 nappal közvetlenül dönt.
8. Az Emlékérem odaítéléséről szóló, a Társulat elnöke és főtitkára által aláírt okiratot az emlékéremmel együtt kell átadni.
9. Az odaítélés indoklása teljes terjedelmében megjelenik a Földtani Közlönyben.

Jelen szabályzatot a Magyarhoni Földtani Társulat Elnöksége 2020. február 12-én tartott ülésén fogadta el, ezzel az előző szabályzat hatályát vesztette.

Korábbi díjazottak

1963 Géczy Barnabás
1966 Balogh Kálmán
1969 Oroszné Hajós Márta
1972 Bartha Ferenc
1975 Báldi Tamás
1978 Géczy Barnabás
1981 Fülöp József
1986 Müller Pál
1991 Jánossy Dénes
1994 Hably Lilla
1997 Nagy Eszter
2000 Vörös Attila
2003 Dulai Alfréd
2006 Sümegi Pál
2009 Kókay József
2012 Vörös Attila
2015 Ősi Attila
2018 Főzy István, Szente István
2021 az érmet nem adták ki