Hantken Miksa Emlékérem

A Magyarhoni Földtani Társulat 1962. május 9-én tartott rendes Közgyűlésén elhatározta, hogy Hantken Miksa (1821-1893), a Társulat volt elsőtitkára, a Földtani Intézet első igazgatója, a Budapesti Tudományegyetem őslénytani Intézetének első vezetője, a nemzetközileg elismert tudós halhatatlan emlékének megörökítésére, az "ősélettani és rétegtani tudományokban kimagasló eredményekre buzdítás céljából" emlékérmet alapít.

AZ EMLÉKÉREM LEÍRÁSA

Az Emlékérem homlokzati oldalán Hantken Miksa domborművű, félprofilos képmása látható "HANTKEN MIKSA 1821 - 1893" körirattal. Hátoldalán középen a geológus emblémát szalagdísz borítja. A szalagdíszre kerül a jutalmazott neve és a jutalmazás időpontja. Az Emlékérem hátoldalán felül: "MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT 1848", alul: "MENTE ET MALLEO" felirat helyezkedik el. Az Emlékérem anyaga bronz, átmérője hatvan mm. Alkotója Boldogfai Farkas Sándor szobrászművész, 1962.

AZ EMLÉKÉREM ODAÍTÉLÉSÉNEK FELTÉTELEI

1. Az Emlékérem olyan ősélet- és rétegtani, nyomtatásban már megjelent munka szerzőjének kitüntetése, aki az előbbi szakterületek valamely ágában a tudományt kimagasló értékkel gyarapítja.
2. Az Emlékérem odaítélésében csak olyan munka vehető figyelembe, amely kimagasló értékű eredményeket közöl, s félreérthetetlen, szabatos fogalmazásban gazdagítja az 1. pontban megjelölt tudományágakat. Tankönyv, jegyzet nem értékelhető.
3. Az Emlékérem csak a Magyarhoni Földtani Társulat rendes tagjának ítélhető oda.
4. Az Emlékérem odaítélése során a megelőző 6 év irodalmát kell figyelembe venni. A határnap a rendes, Tisztújító Közgyűlést megelőző év december 31-e. A munkák figyelembe vételénél a megjelenés éve az irányadó. Ha ez nem állapítható meg minden kétséget kizáróan, a mű az értékelhető munkák sorából kiesik.
5. Ha a hat éves időszak áttekintése során az Ajánló Bizottság a feltételeknek megfelelő jelöltet nem talál, az Emlékérem nem adható ki.
6. Az Emlékérmet a kiküldött Ajánló Bizottság javaslata alapján a Választmány ítéli oda. A Társulat megszűnése esetén az Emlékérem odaítélésének joga a Magyar Tudományos Akadémiára száll.
7. Az Emlékérem első kiadási ideje az 1963. évi rendes, Tisztújító Közgyűlés. Ezt követően minden harmadik évben, míg 1981-től a rendes, Tisztújító Közgyűléseken kerül átadásra.
8. A Választmány határozata alapján az Emlékérem a rendes Közgyűléseken is kiadható, ha a megörökített életével, munkásságával kapcsolatos jubileumról kíván a Közgyűlés megemlékezni. A következő adományozás éve ilyen esetekben is az eredeti rend szerinti esztendő.
9. Egy alkalommal csak egy Emlékérem adományozható. Ha a jutalmazott munka címében több szerzőt jelez, akik annak tudományos értékéhez egyenlő mértékben járultak hozzá, és a feltételeknek megfelelnek, akkor valamennyiüknek át kell adni az Emlékérmet a munkán megjelölt szerzői sorrend szerint.

AZ EMLÉKÉREM ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJE

1. A rendes, Tisztújító Közgyűlést megelőzően, november 30-áig a Társulat Választmánya héttagú Ajánló Bizottságot kér fel. A Bizottság elnöke a Társulat egyik társelnöke, vagy a Választmány egyik tagja. A Bizottság tagjai csak a Társulat rendes tagjai sorából kerülhetnek ki. A Bizottság jegyzői tisztét a Bizottság elnöke által felkért bizottsági tag tölti be.
2. A Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet a jelenlevők aláírásukkal hitelesítenek.
3. A Bizottság ülése határozatképes, ha azon legalább az elnök és négy tag jelen van. A Bizottság szavazattöbbséggel határoz, a szavazatok egyenlősége esetén az elnök szavazata dönt.
4. A Bizottság maga határozza meg munkamódszerét, munkájába szükség esetén külső szakértőket is bevonhat.
5. A Bizottság elnökének és tagjainak munkái nem értékelhetők. Amennyiben valamelyik bizottsági tag munkája az értékelésre érdemes munkák között szerepelne, a tagot a Bizottság elnöke bizottsági tagsága alól felmenti, és helyette új bizottsági tagot kér fel. Ha az értékelésre érdemes munkák között az elnök munkája szerepelne, úgy elnöki tisztéből a Társulat elnöke - választmányi döntés nélkül - felmenti és helyette új elnököt kér fel.
6. Az Ajánló Bizottság indoklással ellátott javaslatát a rendes, Tisztújító Közgyűlést megelőzően, január 31-éig terjeszti a Választmány elé. A Bizottság csak egy műre vonatkozó javaslatot terjeszthet elő.
7. Ha a Választmány az Ajánló Bizottság javaslatát szakmai okok, vagy jelen Szabályzat megsértése miatt elutasítja, akkor a Bizottság felmentésével egyidejűleg új Ajánló Bizottságot kér fel, melynek tagjai csak a Választmány sorából kerülhetnek ki. Ez esetben az új Bizottság az Emlékérem odaítéléséről a Közgyűlés előtt 30 nappal közvetlenül dönt.
8. Az Emlékérem odaítéléséről szóló, a Társulat elnöke és főtitkára által aláírt okiratot az emlékéremmel együtt kell átadni.
9. Az odaítélésről szóló választmányi határozat az indoklással együtt, teljes terjedelmében megjelenik a Földtani Közlönyben.

Jelen szabályzatot a Magyarhoni Földtani Társulat Választmánya 2015. nov. 25-i ülése fogadta el, ezzel az előző szabályzat hatályát vesztette.

Korábbi díjazottak

1963 Géczy Barnabás
1966 Balogh Kálmán
1969 Oroszné Hajós Márta
1972 Bartha Ferenc
1975 Báldi Tamás
1978 Géczy Barnabás
1981 Fülöp József
1986 Müller Pál
1991 Jánossy Dénes
1994 Hably Lilla
1997 Nagy Eszter
2000 Vörös Attila
2003 Dulai Alfréd
2006 Sümegi Pál
2009 Kókay József
2012 Vörös Attila
2015 Ősi Attila
2018 Főzy István, Szente István