Szolgáltatási feltételek

A Magyarhoni Földtani Társulat Szolgáltatási Feltételei

Kiadás dátuma: 2017. január 1.
 
Jogviszony
A Magyarhoni Földtani társulat (1015 Budapest, Csalogány u. 12, I. em. 1., a továbbiakban szolgáltató) Drupal eszközökön alapuló internetes portáljának (a továbbiakban: szolgáltatás) használatára az Ön és a szolgáltató között létrejött szerződés feltételei vonatkoznak. Jelen dokumentum leírja a szerződés létrejöttét és rögzíti annak néhány feltételét.
Eltérő írásbeli megállapodás hiányában a jelen iratban foglalt feltételek az Ön és a szolgáltató között létrejött szerződés tartalmi elemei, amelyekre a jelen dokumentumban „feltételekként” utalunk, ezen feltételek együttesen képezik az Ön és a szolgáltató között létrejött és a szolgáltatás igénybevételére irányuló szerződést.
 
Kérjük, ezt alaposan olvassa át!
 
A feltételek elfogadása
A szolgáltatást csak akkor veheti igénybe, ha elfogadta a feltételeket. Nem jogosult a szolgáltatás igénybevételére, amennyiben nem fogadja el a feltételeket.
A feltételeket az alábbi módon fogadhatja el:
 • a regisztráció során a „Felhasználási feltételeket elolvastam és elfogadom” jelölőnégyzet bejelölésével;
 • a szolgáltatás igénybevételével. Ebben az esetben Ön elfogadja, hogy a szolgáltató a feltételek elfogadásaként értékeli a szolgáltatás használatát.
Nem veheti igénybe a szolgáltatást, illetőleg nem fogadhatja el a feltételeket, amennyiben
 • nem nagykorú és cselekvőképes azon állam jogszabályai szerint, amelyben az Ön állandó lakóhelye van, vagy amelyben a szolgáltatást használja;
 • a szolgáltatás igénybevétele jogszabályba ütközik azon állam jogszabályai szerint, amelyben az Ön állandó lakóhelye van, vagy amelyben a szolgáltatást használja.
Javasoljuk, hogy a szolgáltatás igénybevétele előtt nyomtassa ki és/vagy mentse el a jelen dokumentum egy példányát.

Ön tudomásul veszi, hogy csak a magyar nyelvű feltételek az irányadók az Ön és a szolgáltató közötti jogviszonyra. Amennyiben a magyar nyelvű feltételek és azok bármilyen nyelvű fordítása között ellentmondás van, a magyar nyelvű változat az irányadó.

A szolgáltatás

A szolgáltató a szolgáltatást nem saját maga üzemelteti, azt a szolgáltató nevében más vállalatok nyújtják. Ön elismeri és elfogadja, hogy ezek a vállalatok jogosultak a szolgáltatások nyújtására.
A szolgáltató folyamatosan fejleszti és megújítja szolgáltatását. Ön elismeri és elfogadja, hogy a szolgáltató időről időre előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja a szolgáltatás formáját és jellemzőit.
Ön elismeri és elfogadja, hogy a szolgáltató a fent említett folyamatos fejlesztés érdekében saját belátása szerint (véglegesen vagy ideiglenes jelleggel) bármikor előzetes értesítés nélkül leállíthatja a szolgáltatást, vagy annak bármely részét. Ön bármikor felhagyhat a szolgáltatás igénybevételével és erről nem köteles külön értesíteni a szolgáltatót.
Ön elismeri és elfogadja, hogy amennyiben a szolgáltató nem teszi lehetővé a hozzáférésének használatát, úgy Ön nem férhet hozzá a szolgáltatáshoz.
A szolgáltató egyelőre semmilyen korlátozást nem jelöl meg a szolgáltatáson keresztül folytatott kommunikáció, vagy a szolgáltatáshoz kapcsolódó tárhely vonatkozásában, azonban Ön elismeri és elfogadja, hogy a szolgáltató bármikor szabad belátása szerint bevezethet ilyen korlátozást.

A szolgáltatás igénybevétele

A szolgáltatás igénybevételéhez Önnek a regisztráció részeként vagy a szolgáltatás használata során bizonyos információkat (így például személyi azonosító adatokat vagy elérhetőséget, illetve a szolgáltatás jellegéhez kapcsolódó adatokat) kell közölnie. Ön kijelenti, hogy minden így közölt információ pontos, valós és időszerű.
Ön elfogadja, hogy csak olyan célra használja a szolgáltatást, amely összhangban áll
 • a szolgáltatási feltételekkel;

 •  és az adott állam jogszabályaival, szabályzatokkal és általánosan elfogadott gyakorlattal.

Ön elfogadja, hogy a szolgáltató által biztosított webes felületen kívüli eszközökkel nem csatlakozik (illetve nem próbál meg csatlakozni) a szolgáltatáshoz, nem kísérel meg és nem folytat olyan tevékenységet, amely megakadályozza vagy lehetetlenné teszi a szolgáltatás (vagy az azt kiszolgáló technikai eszközök, kiemelten a szerverek vagy hálózatok) működését.
Ön semmilyen formában nem jogosult a szolgáltatás reprodukálására, sokszorosítására, másolására, forgalomba hozatalára, illetve értékesítésére. Vállalja, hogy kizárólag Ön felelős a feltételekben foglalt kötelességei megszegéséért és vállalja azok jogkövetkezményeiért a felelősséget (beleértve mindazt a kárt és veszteséget, amely emiatt a szolgáltatót éri). A szolgáltató az Ön kötelezettségszegése miatt nem tartozik felelősséggel Ön vagy bármely más harmadik személy felé.

Adatbiztonság, adatvédelem

Ön elismeri és elfogadja, hogy felelős azon jelszava titokban tartásáért, amellyel a szolgáltatást el tudja érni. Ennek megfelelően, egyedül Ön tartozik felelősséggel a szolgáltató felé azokért a tevékenységekért, amelyek a hozzáférésén keresztül (annak használatával) történnek.
Amennyiben tudomására jut, hogy a jelszava nyilvánosságra került vagy a hozzáférését jogosulatlanul használták vagy használják, azonnal értesíti a szolgáltatót az mft@mft.t-online.hu elektronikus levélcímen. Az értesítésben a hozzáférés azonosítóját és az Önnel való kapcsolatfelvételhez szükséges adatokat kell megadnia.

Bizalmas és személyes információk

A szolgáltató adatkezelési és adatvédelmi gyakorlatával kapcsolatos információkért töltse le és olvassa el a szolgáltatás nyitó oldaláról mindenkor korlátozás nélkül elérhető „Adatkezelési és adatvédelmi nyilatkozatot”.
Ön hozzájárul ahhoz, hogy adatait a szolgáltató adatvédelmi szabályainak megfelelően felhasználják.

Tartalom a szolgáltatásban

Ön tudomásul veszi, hogy minden olyan információért (adat, illetve minden digitális formában rögzített információ, a továbbiakban tartalom), amelyhez Ön a szolgáltatás részeként vagy annak használata során hozzáfér, az a személy vagy szervezet a felelős, aki az adott készítette vagy hozzáférhetővé tette.
Tájékoztatjuk, hogy a szolgáltatás részeként az Ön rendelkezésére bocsátott tartalom azon személyek vagy szervezetek szellemi tulajdonjogának védelme alatt állhat, akik a tartalmat a szolgáltatás rendelkezésére bocsátották, vagy amelyek ezek nevében járnak el. A tartalmat (sem részben, sem egészében) nem módosíthatja, bérelheti, adhatja bérbe vagy kölcsön, értékesítheti, forgalmazhatja, és nem készíthet belőlük származékos műveket kivéve, ha a szolgáltató vagy a tartalom jogosultja egy külön szerződésben Önt erre felhatalmazta.
A szolgáltató erre irányuló kötelezettség vállalása nélkül fenntartja a jogot, hogy bármilyen tekintetben előzetesen szűrje, ellenőrizze, megjelölje, módosítsa, visszatartsa vagy kitörölje a tartalmat vagy annak egy részét.
Ön tudatában van annak, hogy a szolgáltatás igénybevétele során találkozhat olyan tartalommal, amelyeket támadó jellegűnek, illetlennek vagy aggályosnak találhat, és elismeri, hogy az ilyen tartalmak tekintetében saját felelősségére veszi igénybe a szolgáltatást.
Elismeri, hogy kizárólag Ön a felelős minden olyan tartalomért, amelyet Ön készít, továbbít vagy tesz hozzáférhetővé a szolgáltatás igénybevétele során és Ön a felelős a saját tevékenységének következményeiért (beleértve azokat a veszteségeket és károkat is, amelyeket Ön a szolgáltatónak okoz). A fentiek miatt a szolgáltató nem tartozik Önnek vagy bármely harmadik személynek felelősséggel.
 
Reklámok

A szolgáltatáson reklámok és promóciók is megjelenhetnek. A szolgáltatáson keresztül történő reklámozás módszerét, módját, illetve terjedelmét a szolgáltató saját belátása szerint, előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja. A szolgáltatás rendelkezésre bocsátásáért és igénybevételéért cserében Ön hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltató reklámokat helyezzen el a szolgáltatáson.
 
Egyéb tartalom

A szolgáltatás tartalmazhat más weboldalakhoz, tartalmakhoz illetve forrásokhoz vezető hivatkozásokat. A szolgáltatónak nincs rendelkezési joga olyan weboldalak vagy források felett, amelyeket a szolgáltatóval kapcsolatban nem álló más vállalkozások vagy személyek bocsátanak rendelkezésre.
Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a szolgáltató nem tartozik felelősséggel az ilyen külső weboldalak vagy források elérhetőségéért, illetve nem támogatja az ilyen weboldalakon vagy forrásokban szereplő reklámok, vagy más termékek vagy anyagok letöltését.
Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a szolgáltató nem felelős semmilyen olyan veszteségért vagy kárért, amely Önt amiatt érte, hogy nem fért hozzá a külső weboldalakhoz vagy más forrásokhoz, vagy amiatt, hogy számított az ilyen weboldalakon és forrásokon található reklámok, termékek vagy más
anyagok teljességére, pontosságára, de számításai nem teljesültek.
 
Tiltott tevékenységek

Az tartalomra vonatkozó általános szabályok mellett a felhasználó a szolgáltatás igénybevétele során nem folytathatja az alábbi tevékenységeket:
 •  a szolgáltatáson folyó kommunikáció nem technikai eszközökkel történő szándékos zavarása (nem a témához illő vagy nem megfelelő hangnemű hozzászólások illetve tartalmak közzététele, „trollkodás”);

 •  kéretlen kereskedelmi elektronikus levelek (spam) vagy reklám tartalmak létrehozása és terjesztése;

 •  más személyek vagy elektronikus levélcímük utánzása vagy megszemélyesítése, illetve hamis felhasználói hozzáférések létrehozása;

 • bármely internetes tulajdon (beleértve a szolgáltatóét is) adatbányászati eszközökkel való vizsgálata;

 • bárki elektronikus levélcímének eladása vagy elérhetővé tétele harmadik fél számára a tulajdonos tudomása és folytatólagos hozzájárulása nélkül;

 • bármilyen törvénysértő, obszcén vagy más módon kifogásolható tartalom továbbítása, hozzáférhetővé tétele, illetve ilyen tevékenységek felajánlása;

 • vírusos tartalmak, sérült adatállományok, álhírek vagy más ártó, illetve megtévesztő jellegű tartalmak szándékos terjesztése vagy hozzáférhetővé tétele;

 • kiskorúakra potenciálisan ártalmas tartalmak terjesztése vagy hozzáférhetővé tétele;

 • más személyek nevében való fellépés, illetve a továbbított vagy hozzáférhetővé tett tartalom forrásának hamis feltüntetése;

 • mások szellemi tulajdonának vagy egyéb saját tulajdonú információinak jogellenes továbbítása a tulajdonos vagy a licencadó engedélye nélkül;

 • a szolgáltatás használata mások törvényes jogainak megsértésére;

 • illegális tevékenységek hirdetése vagy ösztönzése;

 • más felhasználók megzavarása vagy ennek kísérlete a szolgáltatás használatában;

 • a szolgáltató külön engedélye nélkül több felhasználói hozzáférés létrehozása;

 • a felhasználói hozzáférések automatikus eszközökkel vagy hamis, illetve csalárd szándékból való létrehozása;

 • a felhasználói hozzáférések engedély nélküli kereskedelmi célokra történő eladása, viszonteladása vagy más módon való kihasználása, illetve átruházása;

 • a szolgáltatás bármely részének módosítása, egyéni célokhoz való igazítása, lefordítása vagy visszafejtése;

 • a szolgáltatásban vagy annak felületén megjelenő, szerzői jogokra, védjegyekre, illetve más tulajdonjogokra vonatkozó utalások és hivatkozások eltávolítása;

 • a szolgáltatás részét képező weboldalak bármely elemének átformázása vagy beágyazott szerkezetben történő megjelenítése (frame, iframe);

 • a szolgáltatás felhasználása illegális fájlmegosztáshoz.

Tulajdonjog

Ön elismeri és tudomásul veszi, hogy szolgáltató a szolgáltatással kapcsolatos minden jog jogosultja, beleértve a szolgáltatással kapcsolatos szellemi tulajdonjogot is (függetlenül attól, hogy ezeket a jogokat nyilvántartásba vették-e, illetve függetlenül attól, hogy ezek a jogok a világ mely országában állnak fenn). Továbbá elismeri, hogy a szolgáltatás tartalmazhat olyan információkat, amelyeket a szolgáltató bizalmasként jelöl meg, és amelyeket Ön a szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül nem hozhat nyilvánosságra.
A jelen feltételek közül egy sem jogosítja fel Önt arra, hogy használja a szolgáltató kereskedelmi nevét, védjegyeit, megjelöléseit, logóit, tartomány (domain) neveit és egyéb megkülönböztető márkajegyét kivéve, ha az Ön és a szolgáltató között létrejött írásbeli megállapodás erre lehetőséget ad.
A „Tartalom felhasználási engedélye” pontban foglalt korlátozott felhasználási engedély kivételével a szolgáltató elismeri és elfogadja, hogy a jelen feltételek szerint nem szerez semmiféle jogosultságot, illetve tulajdonjogot Öntől (vagy az Ön számára engedélyt adóktól) azokra a tartalmakra, amelyeket Ön a szolgáltatás használatával továbbít, illetve hozzáférhetővé tesz, beleértve az adott tartalomhoz kapcsolódó szellemi tulajdonjogot is (függetlenül attól, hogy ezeket a jogokat nyilvántartásba vették-e,
illetve függetlenül attól, hogy ezek a világ mely részén állnak fenn). Kivéve, ha az Ön és a szolgáltató között írásban létrejött szerződés másképp rendelkezik, Ön vállalja, hogy a fenti jogok védelméért és az azokkal való rendelkezésért Ön a felelős és a szolgáltató nem köteles az Ön nevében ezekkel kapcsolatban eljárni.
Tudomásul veszi, hogy nem távolíthat el, nem torzíthat el és nem változtathat meg semmiféle, a szolgáltatásban található vagy azzal kapcsolatos szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos megjegyzést (beleértve a szerzői jogot és a védjeggyel kapcsolatos megjegyzéseket).
Ön tudomásul veszi, hogy nem használhatja olyan cég vagy szervezet kereskedelmi nevét, védjegyeit, megjelöléseit, logóit, tartomány (domain) neveit és egyéb megkülönböztető márkajegyét, amely összekeverhetővé teheti a tulajdonos személyét, illetve az ilyen védjegyek és megjelölések, nevek
vagy logók feljogosított használóját, vagy amely ezt célozza.

Felhasználási engedély a szolgáltatótól

A szolgáltató személyes, területi és időbeli korlátozás nélküli felhasználási jogosultságot biztosító, ingyenes és nem kizárólagos használati jogot biztosít Önnek a szolgáltatás használatára. Ön nem másolhatja le, nem fejtheti vissza, illetve más módon nem próbálhatja megszerezni a szolgáltatás működését biztosító szoftverek forráskódját vagy annak bármely részét, nem hozhat létre belőle származékos művet, és nem is adhat erre másnak engedélyt. A fentiek alól kivételt képez az az eset, amikor az Ön és a szolgáltató között létrejött írásbeli szerződés erre kifejezett felhatalmazást ad vagy azt jogszabály kifejezetten lehetővé teszi, vagy előírja.
Ön nem engedményezheti (illetve nem adhatja tovább) a szolgáltatás használatára vonatkozó jogait, nem adhatja azokat hozzájárulásként másnak, illetve nem engedményezheti a szoftverhasználati jogosultságát kivéve, ha a szolgáltató ehhez írásbeli hozzájárulását adja.

Tartalom felhasználási engedélye

A szolgáltatáson keresztül továbbított, vagy hozzáférhetővé tett tartalommal kapcsolatban a jogtulajdonos szerzői joga és más joga fennmarad. Ön tudomásul veszi és engedélyezi, hogy a szolgáltató a szolgáltatás felhasználók részére történő nyújtása körében tett technikai lépések során:
 • továbbítsa, illetve forgalmazza az Ön által használt tartalmat különféle nyilvános hálózatokon és kommunikációs eszközökön keresztül;

 • olyan változtatásokat eszközöljön a tartalomban, amelyek szükségesek az adott tartalomnak a kapcsolódó hálózatok, készülékek és szolgáltatások technikai feltételeinek való megfeleléshez.

Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy az engedély alapján a szolgáltató jogosult megtenni mindezeket a lépéseket, kijelenti és szavatolja a szolgáltató felé, hogy minden olyan joggal, feltétellel és felhatalmazással rendelkezik, amely szükséges a fenti engedély megadásához.

A jogviszony megszűnése

A feltételek mindaddig hatályosak, amíg Ön vagy a szolgáltató meg nem szünteti azokat az alábbiak szerint. Amennyiben meg kívánja szüntetni a szolgáltatóval kötött szerződését, úgy azt megteheti:
 • a szolgáltatónak küldött értesítéssel;

 • valamint annak a hozzáférésének megszüntetésével, amelyet használ, és amely tekintetében a szolgáltató megadta Önnek a felmondás lehetőségét.

A felmondást írásban kell elküldenie a szolgáltató címére.
A szolgáltató bármikor felmondhatja az Önnel kötött szerződést, amennyiben:
 • Ön megsértette a feltételekben foglalt bármely rendelkezést (vagy tevékenységéből egyértelműen arra lehet következtetni, hogy nem hajlandó vagy nem képes betartani a feltételek rendelkezéseit);

 • a szolgáltató jogszabály alapján köteles erre (például amennyiben a szolgáltatás nyújtása az Ön részére jogellenesnek minősül vagy jogellenessé válik);

 • az a partner, amely segítségével a szolgáltató Önnek a szolgáltatást nyújtotta, felmondta a szolgáltatóval fennálló szerződését vagy úgy döntött, hogy nem nyújtja tovább a szolgáltatását az Ön részére;

 • a szolgáltató úgy dönt, hogy megszünteti a szolgáltatás nyújtását abban az államban, amelynek Ön az állandó lakosa, vagy amelyből Ön a szolgáltatást igénybe veszi;

 • a szolgáltatónak, saját belátása szerint, üzleti szempontból nem éri meg Önnek szolgáltatást nyújtani.

Amennyiben a feltételek hatályukat vesztik, ez nem érint semmilyen olyan jogot, kötelezettséget és felelősségvállalást, amely az Ön vagy a szolgáltató érdekében állt, amelynek Ön vagy a szolgáltató az alanya, vagy amelyet Ön vagy a szolgáltató a feltételek hatálya alatt szerzett meg, illetve amely kifejezetten határozatlan időre jött létre, és ilyen esetben a „Általános jogi feltételek” pontban foglalt rendelkezések továbbra is határozatlan ideig irányadóak a fenti jogokra, kötelezettségekre és felelősségvállalásokra.

Szavatosság, felelősség

A szavatosság kizárása

A szolgáltató a szolgáltatást a mindenkori formájában bocsátja az Ön rendelkezésére és sem a szolgáltató, sem alvállalkozói és egyéb szerződéses partnerei, sem a felhasználási jogot adók nem vállalnak rá szavatosságot.
A szolgáltató, alvállalkozói és egyéb szerződéses partnerei, illetve a felhasználási jogot adók nem szavatolják az Ön számára, hogy:
 • az igénybevett szolgáltatás megfelel az Ön által állított követelményeknek;

 • az igénybevett szolgáltatás megszakítás nélküli, pontos, biztonságos és hibamentes lesz;

 • a szolgáltatás igénybevétele során szerzett információk pontosak és megbízhatóak, és

 • a szolgáltatás részeként az Ön rendelkezésére bocsátott szoftver működése során keletkező hibák kijavításra kerülnek.

A kifejezetten a jelen feltételekben foglalt követelményeken felül és túl semmilyen feltételek, szavatosságvállalások vagy egyéb feltételek (beleértve bármilyen olyan hallgatólagos feltételt, mint például a megfelelő szolgáltatási szint igénye, a leírásnak megfelelő működés stb.) nem vonatkoznak a szolgáltatásra.

A jelen feltételek nem érintik azokat a jogokat, amelyek Önt fogyasztóként megilletik, illetve azokat, amelyeket Ön szerződésben nem változtathat meg, illetve amelyekről szerződésben nem mondhat le.

A felelősség korlátozása

A jelen feltételek egyik rendelkezése sem zárhatja ki a szolgáltató felelősségét az olyan károkért, amely okozásáért az irányadó jogszabályok értelmében a felelőssége nem zárható ki, illetve nem korlátozható. Az előző pontban foglaltakat figyelembe véve, a szolgáltató, alvállalkozói és egyéb szerződéses partnerei, valamint a felhasználási jogot adók nem felelősek Ön felé:
 • semmilyen olyan közvetett vagy közvetlen kárért, amely Önnél felmerült. Ez magában foglal minden (közvetlenül vagy közvetetten felmerülő) elmaradt hasznot, jó hírnév vagy üzleti hírnév sérelmét, illetve adat elvesztését;

 • semmilyen olyan veszteségért és kárért, amely Önnél az alábbiak miatt merül fel:

  • Ön számított a szolgáltatás teljességére, de a szolgáltatás a számításainak nem felelt meg, illetve amennyiben az Önt ért veszteség vagy kár az Ön és olyan harmadik személy vagy szervezet közötti kapcsolat vagy tranzakció eredménye aki, vagy amely a szolgáltatáson megjelenik;

  • bármilyen, a szolgáltató által a szolgáltatásban végrehajtott változtatás, illetve a szolgáltatás (vagy valamely funkciója) végleges vagy ideiglenes jelleggel történő megszüntetése;

  • a szolgáltatáson keresztül vagy annak használatával őrzött, továbbított vagy hozzáférhetővé tett tartalom vagy más kommunikációs adat törlése, megrongálása, mentésének elmulasztása;

  • Ön elmulasztott a szolgáltató részére hiteles információt szolgáltatni a hozzáféréséről;

  • Ön elmulasztotta a jelszóval vagy a hozzáférésével kapcsolatos információkat titokban és bizalmasan tartani, megőrizni.

Az előző pontokban meghatározott, a szolgáltató felelősségének korlátozására vonatkozó szabályok abban az esetben is irányadóak, ha a szolgáltatót megfelelően tájékoztatták, illetve a szolgáltató tudhatott volna a fent meghatározott veszteségek felmerülésének lehetőségéről.

Védjegyek és szerzői jog

A szolgáltató a védjegyekre és a szerzői jog védelmére vonatkozó szabályai szerint minden olyan, védjeggyel vagy a szerzői jog megsértésével kapcsolatos észrevételre válaszol, amely megfelel az irányadó, védjegyekre és szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos szabályoknak és megszünteti az ismétlődő jogsértést elkövetők hozzáférését.

A feltételek módosítása

A szolgáltató korlátozás nélkül megváltoztathatja a felhasználási feltételeket. Ez esetben a szolgáltató a feltételek új változatát elérhetővé teszi a szolgáltatás nyitó oldalán, és az Ön rendelkezésére bocsátja a szolgáltatáson belül, vagy azon keresztül.
Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a szolgáltatást a feltételek megváltozása után is igénybe veszi, akkor ezt a szolgáltató úgy tekinti, hogy Ön elfogadta a feltételek módosított változatát.

Általános jogi feltételek

Előfordulhat, hogy Ön a szolgáltatás igénybevételekor (annak eredményeképpen vagy annak során) egy harmadik személy vagy szervezet szolgáltatását veszi igénybe, vagy ezek szoftverét tölti le, illetve áruit vásárolja. Ezekre a szolgáltatásokra, szoftverekre, illetve árukra az Ön és az érintett személy vagy szervezet között létrejött külön szerződés feltételei az irányadóak. Ebben az esetben a jelen feltételek nem érintik az Ön és az ilyen személyek vagy szervezetek között fennálló jogviszonyt.
A feltételek az Ön és a szolgáltató között létrejött teljes szerződést jelentik, amelynek szabályai irányadóak a szolgáltatás igénybevételére (kivéve azokat a szolgáltatásokat, amelyeket a szolgáltató külön írásbeli szerződés feltételei szerint nyújt Önnek), és amely felülír minden, a szolgáltatással kapcsolatosan Ön és a szolgáltató között korábban létrejött szerződést.
Ön hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltató elektronikus levélben, postai úton vagy küldeményben értesítést küldjön Önnek a feltételek megváltozásáról.
Ön hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a szolgáltató nem él bármilyen olyan jogával vagy jogorvoslati lehetőségével, amelyre a feltételek vagy az irányadó jogszabályok szerint lehetősége lenne, az nem jelenti azt, hogy a szolgáltató formálisan lemondott volna rendelkezésére álló jogairól vagy jogorvoslati lehetőségeiről.
Amennyiben valamely joghatóság alatt eljáró bíróság a jelen feltételek bármelyik részét érvénytelennek nyilvánítja, úgy az érvénytelen feltételek a feltételek többi részének érintése nélkül eltávolításra kerülnek. Az érvénytelen feltételen kívüli feltételek változatlanul érvényesek és kikényszeríthetők.
A feltételekre, illetve az Ön szolgáltatóval való jogviszonyára az magyar jog irányadó. Ön és a szolgáltató egyetértenek abban, hogy az magyar bíróságoknak kizárólagos joghatósága van a feltételekkel kapcsolatos bármilyen jogvita elbírálásában. Ön hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a szolgáltató a fentieken kívül közbenső intézkedések érdekében jogorvoslati lehetőséggel (illetve az adott joghatóságban rendelkezésre álló sürgős intézkedést biztosító jogorvoslati lehetőséggel) rendelkezik bármilyen joghatóság szerint.