Adatvédelem

A  Magyarhoni  Földtani  Társulat  és az Intercomp Kft. adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatója

Kiadás dátuma: 2017. január 1.
 
Bevezetés
A  Magyarhoni  Földtani  Társulat  portálja  a Drupal portál  motor  felhasználásával  készült internetes alkalmazás (a továbbiakban „portál”). A portál szolgáltatásait az Magyarhoni Földtani Társulat (1015 Budapest, Csalogány u. 12. I. em. 1., a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő) biztosítja, a háttér technológia üzemeltetését és adatfeldolgozási feladatokat részben az Intercomp Kft. (1149 Budapest,  Angol u. 32., a továbbiakban adatfeldolgozó)  végzi.

A  szolgáltató  és  az  adatkezelő  kötelezettséget  vállalnak  arra,  hogy  az  adatok  kezelésével, feldolgozásával  kapcsolatos  valamennyi  tevékenységüket  a  jelen  nyilatkozattal  és  a  hatályos jogszabályokkal  összhangban  végzik.  Jelen  nyilatkozat  tartalma  bármikor  megváltozhat,  erről  a szolgáltató a felhasználókat portálon megjelentetett közleménnyel értesíti.

A portál és teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll, bármely tartalmi vagy formai elem csak a tulajdonos előzetes írásbeli engedélyével használható fel. A portál látogatásából és/vagy használatából eredő esetleges károkért a szolgáltató és az adatfeldolgozó felelősséget nem vállal.

A szolgáltató és az adatkezelő fontosnak tartják a portál látogatói és felhasználói információs önrendelkezési  jogának  tiszteletben  tartását.  A  személyes  illetve  az  üzleti  adatokat  egyaránt bizalmasan kezelik, megtesznek minden olyan intézkedést, ami az adatok biztonságát garantálja.

A jelen tájékoztató tartalmazza a portál és az adatfeldolgozó adatkezelési elveit és gyakorlatát, illetve azokat a szabályokat, melyeket munkájuk során elvárnak és betartanak. Ezek az elvek és gyakorlatok összhangban  vannak  az  adatvédelemmel  kapcsolatos  hatályos  jogszabályokkal.  (1992.  év  LXIII. törvény, 2001. évi CVIII. törvény, 2008. évi XLVIII. törvény).

Fogalmak

Személyes adat
Bárki természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, a személyre vonatkozó következtetés, ami kapcsolatban van az adott személlyel. Egy személy akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt (közvetlenül vagy közvetve) a neve, valamely azonosító jele (adószám, stb.), illetőleg egy vagy több rá jellemző tulajdonsága (fizikai, gazdasági, kulturális, szociális stb.) alapján azonosítani lehet;
Hozzájárulás
A természetes személy önkéntes és határozott, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata, amellyel egyértelmű  beleegyezését  adja  a  rá  vonatkozó  személyes  adatok  teljes  körű  vagy  részleges kezeléséhez.
Tiltakozás
A  természetes  személy  nyilatkozata,  melyben  személyes  adatainak  kezelését  kifogásolja,  és  az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
Adatkezelő
Az a természetes vagy jogi személy (vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet) aki, vagy amely  az  adatkezelés  célját  meghatározza,  az  adatkezelésre  vonatkozó  döntéseket  meghozza  és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
Adatkezelés
Az  alkalmazott  technikai eljárástól függetlenül  az  adatokon  végzett  bármely  művelet  vagy  azok összessége (például: adatgyűjtés, adatrögzítés, adattárolás, adatok felhasználása, továbbítása, stb.) Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése is. 
Adatfeldolgozás
Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül az alkalmazott technikai eszközöktől és módszerektől, illetve a feldolgozás helyszínétől.
Adatfeldolgozó
Az a természetes vagy jogi személy (vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet) aki, vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.
Adattovábbítás
Az a tevékenység,  melynek eredményeként az adatot harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.
Nyilvánosságra hozatal
Az a tevékenység, melynek eredményeként az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.
Harmadik személy
Olyan természetes vagy jogi személy (vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet) aki, vagy amely  nem  azonos  az  adat  alapján  azonosítható  személlyel,  az  adatkezelővel  vagy  az adatfeldolgozóval.
Adat törlése
Az a tevékenység, melynek eredményeként az adatot használhatatlanná teszik oly módon, hogy a helyreállítása a továbbiakban nem lehetséges.
Adatzárolás
Az adatkezelés végleges vagy meghatározott időre történő megakadályozása.
Adat megsemmisítése
Az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

A portál adatkezelési alapelvei

A portálon személyes adatok csak akkor kezelhetők, ha ahhoz az érintett hozzájárul. A megfelelő tájékoztatás érdekében jelen tájékoztató a portálon mindenki számára regisztráció nélkül elérhetően hozzáférhető (PDF formátumban letölthető). 

Az MFT portálon a hozzájárulás a regisztráció során, a jelen tájékoztató tudomásul vételével és elfogadásával történik (a regisztrációs űrlapon jelölőnégyzet kitöltésével).

A portál személyes adatokat csak az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezel.

Személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

A  portál  adatkezelései  önkéntes  hozzájáruláson  (nyílt  portál)  vagy  szerződéses  kötelezettségen (projekt portál) alapulnak. 

Automatikus adatkezelés
Az  automatikus  adatkezelés  célja,  hogy  a  portál  látogatása  során  a  szolgáltató  a  szolgáltatás mőködésének ellenőrzése (statisztika és a szolgáltatás minőségének javítása, a technikai kiszolgáló eszközök  mőködésének  optimalizálása)  és  a  visszaélések  megakadályozása  érdekében  rögzítse  a látogatói adatokat, illetve szabályozza a portál egyes tartalmaihoz való hozzáférést. Az automatikus adatkezelés a portál rendeltetésétől és minden egyéb funkciójától függetlenül történik.
Az automatikus adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
A kezelt adatok köre minden látogató esetében (látogatottsági napló):
 •   a látogatás időpontja (másodperc pontossággal);
 •   a kliens számítógépének IP címe;
 •   a meglátogatott oldal címe;
 •   az előzőleg meglátogatott oldal címe, 
 •   a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos technikai adatok (típus, verziószám stb.)
A látogatottsági napló esetén az adatkezelés időtartama: a látogatástól számított legfeljebb 180 nap. A látogatottsági  napló  adatai  statisztikai  módszerekkel  összesített  (személyek  azonosítására  nem alkalmas) formában 180 napon túl is megőrzésre kerülnek.

A portálon ún. webjelzők (web beacons) nem kerülnek használatra. Cookie-t kizárólag a felhasználók munkameneteinek  azonosítására  használunk  (session  id),  ez  a  munkamenet  végén  (a  böngésző bezárásakor) elavul.

Portál szolgáltatás szintű adatkezelés
A szolgáltatás szintű adatkezelések a portál egyes moduljai által nyújtott szolgáltatásokon keresztül valósulnak meg. A személyes adatok kezelésére felkészített modulok:
 •   jogosultsági rendszer;
 •   címtár modul;
 •   körlevél modul;
 •   vendégkönyv.
Jogosultsági rendszer
A jogosultsági rendszer által kezelt adatok:
 •   felhasználó azonosító;
 •   felhasználó jelszava;
 •   felhasználó e-mail címe.
A jogosultsági rendszerben kezelt adatokat a felhasználó a regisztráció során adja meg, hozzájárulását a regisztrációs űrlapon egy jelölőnégyzet kitöltésével adja meg. A jogosultsági rendszer célja, hogy a szolgáltató  a  portál  egyes  tartalmaihoz  történő  hozzáférést  akár  egyes  felhasználókra  lebontva szabályozhassa  (engedélyezze,  illetve  megakadályozza).  A  jelszó  tárolása  egyirányú  titkosítással kódolva  történik  (hash).  Az  e-mail  cím  ellenőrzése  automatikus:  a  regisztrációról  a  felhasználó megerősítő levelet kap az e-mail címére, erre válaszolva „élesíthető” a regisztráció.
A jogosultsági rendszer a regisztrált felhasználók esetén (a látogatottsági napló adatain túl) az alábbi adatokat rögzíti az úgynevezett mőveleti naplóba:
 •   a felhasználó azonosítója;
 •   a felhasználó bejelentkezésének időpontja;
 •   a felhasználó kijelentkezésének időpontja;
 •   a felhasználó által elvégzett művelet azonosítója;
 •   a felhasználó által elvégzett művelet paraméterei.
 Az műveleti napló esetén az adatkezelés időtartama: a portál teljes élettartama.
Címtár modul
A címtár modul a portál felhasználóinak kapcsolatfelvételhez használható „névjegyét” kezeli. Az adatok megadása önkéntes, azt a felhasználó saját maga, egy külön erre szolgáló funkcióval végezheti el (ezzel egyben megadva a hozzájárulást az adatok kezeléséhez és a többi felhasználó felé történő publikáláshoz). A kezelt adatok (a teljesen név és az elektronikus levélcím a modul használata esetén kötelező, a többi opcionális):
 •   teljes név;
 •   elektronikus levélcím;
 •   titulus;
 •   megszólítás;
 •   tudományos fokozatok jelzése;
 •   szakértői jogosultságok jelzése;
 •   telefonszám;
 •   telefax szám;
 •   elektronikus telefon azonosító;
 •   cím: ország, település, irányítószám, utcanév és házszám;
 •   postacím;
 •   honlap címe (webcím);
 •   fénykép.
A  címtár  modul  használata  csak  a  regisztrált  felhasználók  számára  biztosított.  Az  adatkezelés időtartama:  az  érintett  saját  döntése  szerint,  ha  másképp  nem  intézkedik,  akkor  a  portál  teljes élettartama.
Körlevél modul
A körlevél modul csoportos levélküldésre használható, egyaránt képes belső felhasználóknak és külső (nem regisztrált) személyeknek levelet küldeni.
A kezelt adatok:
 •   címzett neve;
 •   címzett e-mail címe.

Az adatkezelés jogalapja a felhasználók illetve a körlevél címcsoportokba feliratkozó személyek hozzájárulása, amit a feliratkozáskor egy jelölőnégyzet kitöltésével adnak meg. A körlevél modul a leveleket olyan módon küldi ki, hogy minden címzettnek külön levél megy, ezáltal a címzettek nem tudnak róla, hogy rajtuk kívül kik kaptak még az adott körlevélből.

A  körlevél  címcsoportokból  történő  kilépés  (leiratkozás)  lehetőségéről  és  módjáról  a  kiküldött körlevelek záradékában tájékoztató található. A leiratkozás a portál egy speciális funkciójával történik.

A  portál  a  kiküldött  körleveleket  a  portál  teljes  élettartama  alatt  megőrzi.  A  beérkezett visszaigazolásokat a portál naplózza, abból statisztikát számol. A statisztika a körlevél elküldését követő 30 napig a beérkezett visszaigazolásokról részletes listát tartalmaz (elektronikus levélcím és visszaigazolás beérkezésének időpontja), a 30. nap után már csak százalékos értéket (kb.  „X kiküldött levélre Y válasz érkezett, összesen Z százalék” formában).

Űrlapkezelő modul
Az  MFT  portálon  esetenként  az  űrlapok  felhasználásával  történik  az  egyes  eseményekre  a regisztrációkhoz illetve a részvételi díjak számlázásához szükséges adatok összegyűjtése. Az ilyen adatgyűjtések során az alábbi adatokat rögzítjük:
 •   név;
 •   elektronikus levélcím;  
 •   alkalmazotti vagy tanulói jogviszonyra vonatkozó adatok (cég és beosztás, illetve intézmény és évfolyam); 
 •   szervezeti tagságra vonatkozó adatok a kedvezmények igénybe vételéhez (szervezet neve és tagság jellege).
Az adatkezelés jogalapja a felhasználó hozzájárulása, amit az űrlap kitöltésével, és egy jelölőnégyzet kitöltésével ad meg. A begűjtött adatokat az MFT a rendezvény névsorának összeállításához, illetve a részvételi díjak kiszámlázásához használja fel. Az űrlapok megőrzési ideje rendezvényt követően legfeljebb 15 nap, utána törlésre kerülnek.
Vendégkönyv modul
A  vendégkönyvben  bárki  üzenetet  hagyhat  a  portál  szolgáltató  és  az  üzemeltetők  számára.  A vendégkönyv bejegyzésben rögzített adatok:
 •   elektronikus levélcím;
 •   üzenet feladásának időpontja;
 •   üzenet szövege.
A  vendégkönyvek  adminisztrálására  kijelölt  felhasználók  minden  adatot  látnak,  a  vendégkönyv bejegyzések megjelenítésére szolgáló funkció az elektronikus levélcímet nem jeleníti meg. Az adatok valódiságát  nem  ellenőrizzük,  azaz  a  vendégkönyve  formailag  helyes,  de  egyébként  nem  létező elektronikus levélcím is megadható, ezért az adatkezeléshez hozzájárulás nem szükséges.
Egyéb modulok
A portál egyéb moduljaiban a felhasználók részlegesen szabadon szerkeszthetik a tartalmakat, ezért előfordulhat, hogy ott személyes adatokat közölnek magukról vagy másokról. Ezekkel kapcsolatban a szolgáltató felelősséget nem vállal, de az érintettek kérésére a tartalmat törölni jogosult.
Egyéb információk

A szolgáltató a hozzá beérkezett elektronikus leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

A szolgáltató az érvényes jogszabályoknak megfelelő feltételekkel és esetekben a hatóságok számára adatszolgáltatásra kötelezhető. A hatóságok részére (pontos cél és az adatok körét megjelölése esetén) személyes  adatot  csak  annyit  és  olyan  mértékben  ad  ki,  amely  a  megkeresés  céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A  szolgáltató  informatikai  rendszerei  és  egyéb  adatmegőrzési  helyei  a  székhelyén, adatfeldolgozójánál, valamint szerverparki környezetben találhatók. A szolgáltató az a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat az arra feljogosítottak  számára  hozzáférhető,  hiteles,  változatlan  és  jogosulatlan  hozzáférés  ellen  védett legyen. A szolgáltató intézkedésekkel gondoskodik az adatok védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. A szolgáltató a biztonságról szerverszintő és alkalmazásszintő védelmi eljárásokkal gondoskodik.
Adatkezelő adatai, elérhetősége
Név: Magyarhoni Földtani Társulat
Székhely: 1015 Budapest, Csalogány u. 12. I. em. 1.
Adatfeldolgozó adatai, elérhetősége
Név: Intercomp Kereskedő- és Rendszerház Kft.
Székhely: 1149 Budapest, Angol u. 32.
Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve zárolását és vagy törlését az szolgáltató ügyfélszolgálata útján.

Az érintettet írásbeli kérelmére a szolgáltató (adatkezelő) tájékoztatja az általa kezelt, illetőleg az általa  megbízott  adatfeldolgozó  által  feldolgozott  adatairól,  az  adatkezelés  céljáról,  jogalapjáról, időtartamáról,  az  adatfeldolgozó  nevéről,  címéről  és  az  adatkezeléssel  összefüggő  egyéb tevékenységéről. A tájékoztatás tartalmazza továbbá a harmadik fél számára történt adattovábbításokat (kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat). A tájékoztatás a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül írásban, közérthető formában történik. E tájékoztatás évente egy alkalommal ingyenes, egyéb esetekben térítésköteles.

A  szolgáltató  a  személyes  adatokat  törli,  ha  azok  kezelése  jogellenes,  azt  az  érintett  kéri,  az adatkezelés  célja  megszűnt  (határideje  lejárt),  illetve  azt  a  bíróság  vagy  az  adatvédelmi  biztos elrendelte. A szolgáltató a törlésről az érintettet és mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag  az  adatkezelő  vagy  a  harmadik  fél  jogának  vagy  jogos  érdekének  érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; ha a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A szolgáltató az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével a tiltakozást az írásbeli kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést megszünteti,  és  az  adatokat  zárolja,  valamint  a  tiltakozásról,  illetőleg  az  annak  alapján  tett intézkedésekről  értesíti  mindazokat,  akik  részére  a  vonatkozó  személyes  adatokat  korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, annak közlésétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

A szolgáltató érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.  Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatvédelmi Biztos irodájánál lehet élni: 
 •   Adatvédelmi Biztos Hivatala
 •   1051 Budapest, Nádor u. 22. 
 •   1387 Budapest, Pf.: 40. 
 •   Telefon: (06-1) 475-7186, (06-1) 475-7100, telefax: (06-1) 269-3541.
 •   Elektronikus levélcím: adatved@obh.hu.