Semsey Andor Ifjúsági Emlékérem

A Magyarhoni Földtani Társulat Elnöksége és Választmánya 1984. március 6-i ülésén elhatározta, hogy az addigi Ifjúsági Díj helyett 1986 márciustól a Semsey Andor Ifjúsági Emlékérmet adományozza. Az Emlékérem fiatal, földtudománnyal foglalkozó szakembert jutalmaz publikációban közreadott eredménye alapján. Az Emlékérem alapításához Dr. Tokodi Lászlóné 30.000 Ft-ot adományozott. A díj névadója, Semsey Andor, egész életében az ifjú geológusok bőkezű, önzetlen patrónusa és mecénása volt. Munkássága példamutató, a nevét viselő díj a jutalmazott részére megtisztelő kitüntetés.

AZ EMLÉKÉREM LEÍRÁSA

Az Emlékérem homlokzati oldalán Semsey Andor domborművű arcképe látható. Az arcképtől balra, köriratban "SEMSEY ANDOR", jobbra, köriratban "1833-1923" szöveg helyezkedik el. Az Emlékérem hátoldalán, köriratban "MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT A GEOTUDOMÁNYOK IFJÚ MŰVELŐJÉNEK". A hátoldalra, véséssel kerül a jutalmazott neve és a jutalmazás éve. Az Emlékérem anyaga bronz, átmérője nyolcvanöt mm.

AZ EMLÉKÉREM ODAÍTÉLÉSÉNEK FELTÉTELEI

1. Az Emlékérem elnyerésére pályázatot kell benyújtani. Pályázatot csak a Magyarhoni Földtani Társulat rendes tagja nyújthat be. A pályázatot az a tag nyújthatja be, aki az odaítélés tárgyévének (rendes, Tisztújító Közgyűlés) december 31. napjáig nem tölti be 30. életévét. Női pályázók esetében a korhatár gyermekenként két évvel kitolódik.
2. Pályázni tudományos publikációval lehet. A pályázat akkor is elfogadható, ha a publikáció még nem jelent meg, de a kiadó igazolja elfogadását.
3. A pályázathoz csatolni kell a megjelent publikáció egy példányát, vagy a publikálásra leadott kézirat egy példányát, a 2. pontban rögzített kiadói igazolással együtt.
4. Pályázni társszerzős publikációval is lehet.  Ez esetben kérjük a társszerzők aláírásával ídokumentumban leírni, hogy mi volt a pályázó szerepe a mű elkészítése során. Ha a társszerzők között több olyan van, aki a feltételeknek megfelel, akkor kollektív pályázat nyújtható be. Amennyiben társszerzős publikációval nem valamennyi szerző pályázik, akkor világosan fel kell tüntetni, mely rész a pályázó/pályázók önálló munkája.
5. Az Emlékérmet a kiküldött Ajánló Bizottság javaslata alapján az Elnökség ítéli oda.
6. Az Emlékérmet először az 1986. évi rendes, Tisztújító Közgyűlésen adták át, azt követően minden évben a rendes, Tisztújító Közgyűlésen kerül sor átadására.
7. Az Emlékérmet egy személy csak egyszer kaphatja meg. Az Emlékérem nem ítélhető oda annak, aki korábban Ifjúsági Díjat kapott. Amennyiben kollektív pályázatot jutalmaznak, az Emlékérmet valamennyi társzerző részére át kell adni.
8. Nem megfelelő színvonalú pályázatok esetén az Emlékérem a tárgyévben nem adható ki.

AZ EMLÉKÉREM ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJE

1. A pályázatot a rendes vagy Tisztújító Közgyűlést megelőző év november 15-ig kell az Elnökséghez benyújtani. A pályázati lehetőségről az Elnökségnek minden év szeptember 31. napjáig felhívást kell közzétennie a Hírlevélben, esetleg más alkalmas helyen is.
2. Az Elnökség a rendes vagy Tisztújító Közgyűlést megelőzően, november 30-áig héttagú Ajánló Bizottságot küld ki a pályázatok elbírálására. A Bizottság elnöke az Oktatási Bizottság/Szakosztály elnöke, titkára a Társulat titkára. A Bizottság további öt tagját, a Társulat rendes tagjai sorából, az Elnökség kéri fel.
3. A Bizottság a rendes vagy Tisztújító Közgyűlést 30 nappal megelőzően terjeszti indoklással ellátott javaslatát az Elnökség elé. A Bizottság csak egy műre vonatkozó javaslatot terjeszthet elő. A Bizottság javaslatát az Elnökség csak az Emlékérem Szabályzatának megsértése esetén utasíthatja el. Ilyen esetben az Emlékérem odaítéléséről az Elnökség a Közgyűlést megelőző 30 napon belül, közvetlenül dönt.
4. A Bizottság ülése határozatképes, ha azon legalább az elnök és négy tag jelen van. A Bizottság szavazattöbbséggel határoz, a szavazatok egyenlősége esetén az elnök szavazata dönt.
5. A Bizottság maga határozza meg munkamódszerét, munkájába szükség esetén külső szakértőket is bevonhat.
6. A Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet a jelenlevők aláírásukkal hitelesítenek.
7. Nagyobb számú megfelelő pályázat esetén a Bizottság az Emlékéremmel ki nem tüntetett pályázatokat pénzjutalomra javasolhatja. A pénzjutalmakról az Elnökség dönt. A pénzjutalmakhoz bármely természetes vagy jogi személy hozzájárulhat.
8. Az Emlékérem odaítéléséről szóló, a Társulat elnöke és főtitkára által aláírt okiratot az emlékéremhez mellékelni kell.
9. Az odaítélésről szóló határozat az indoklással együtt, teljes terjedelmében megjelenik a Földtani Közlönyben.

Jelen szabályzatot a Magyarhoni Földtani Társula Elnöksége 2020. február 12-én tartott ülése fogadta el, ezzel az előző szabályzat hatályát vesztette.

2021. nov, 15.-ig beérkezett pályázatok

2020. nov. 15-ig beérkezett pályázatok

+ Kovács Ádám időközben megjelent cikke

Korábbi díjazottak:

1986 Korecz Andrea
1987 Tóth Sándor
1988 Budai Tamás
1989 Hámor Tamás
1990 Harangi Szabolcs
1991 Vakarcs Gábor, Várnai Péter
1992 Fodor László
1993 Dulai Alfréd
1994 Sztanó Orsolya, Tari Gábor
1995 M. Tóth Tivadar
1996 Erdei Boglárka
1999 Szűcs Andrea
2000 Nagy Zsolt Róbert
2002 Falus György
2003 Kocsis László, Forián Szabó Márton
2004 Bali Enikő
2006 Ősi Attila
2007     évben az érmet nem adták ki
2008 Uhrin András
2009 Mikes Tamás
2010 Petrik Attila
2011     évben az érmet nem adták ki
2012 Győri Orsolya, Poros Zsófia
2013 Jankovics Mária Éva
2014 Bodor Emese Réka, Baranyi Viktória
2015 Kocsis Tibor Ádám
2016 Molnár Zsuzsa
2017 Szabó Márton
2018 Karádi Viktor
2019 Arató Róbert
2020 nem érkezett be pályamű
2021 Kovács Ádám